Виховна робота

Комунальний заклад охорони здоров’я

«Куп’янський медичний фаховий коледж ім.Марії Шкарлетової»

Харківської обласної ради

 

 

 

Затверджую

В.о. директора КЗОЗ «Куп’янський

медичний фаховий коледж

ім. Марії Шкарлетової»

Харківської обласної ради

_________ О.О. Коваленко

«___» __________ 2021 р.

 

 

ЄДИНИЙ ПЛАН

 

виховної роботи

КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж

ім.Марії Шкарлетової»

Харківської обласної ради

на 2021 - 2022 навчальний рік

 

Єдиний план виховної роботи КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж ім. Марії Шкарлетової» Харківської обласної ради

 

План виховної роботи у коледжі носить комплексний характер, охоплює всі сфери життєдіяльності студентів, є складовою частиною освітнього процесу.

Педагогічний колектив коледжу, керуючись у своїй роботі чинним законодавством, виховує громадянина – патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і професійної діяльності, з вільними політичними і світоглядними переконаннями, формує творчу особистість студента, свідоме ставлення до обов’язків, повагу до національних цінностей нашого народу, вироблення навичок здорового способу життя.

Виховна проблема, над вирішенням якої працює колектив закладу освіти: формування свідомої, конкурентоспроможної особистості із постійною потребою самореалізації та самовдосконалення, з гуманістичним світосприйманням і почуттям відповідальності за долю України.

Мета виховної роботи – формування цілісної особистості громадянина України (уособлення поєднання інтелектуального потенціалу, духовності, високого професіоналізму – як фахівця і як людини з яскраво вираженою національно-громадянською позицією).

Виховний процес в коледжі органічно поєднується з навчанням студентів, опануванням основами наук, багатством національної і світової культури. Серед педагогів коледжу давно утвердилась думка, що успіх виховного процесу залежить від стосунків між викладачем та студентом, які повинні будуватися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства; педагоги мають глибоко розуміти природу молодої людини, її індивідуальні риси і можливості, поважати її особистість та турбуватися про її гармонійний розвиток.

Колектив коледжу підвищує результативність виховання шляхом вдосконалення традиційних та ііноваційних форм роботи, пошуку нових систем виховання, впровадження розвиваючих технологій.

При плануванні виховної роботи на 2021/2022 навчальний рік основою є такі принципи виховання:

- природовідповідність та культуровідповідність виховання;

- демократизація й гуманізація виховання;

- активність, самодіяльна і творча ініціатива студентської молоді;

- безперервність і наступність виховання;

- єдність навчання і виховання;

- диференціація та індивідуалізація виховного процесу;

- гармонізація родинного та суспільного виховання;

- виховання студентів у колективі та через колектив;

- співвідношення вимогливості до студентів з повагою до їх гідності та турботою про них;

- диференціація та індивідуалізація виховного процесу – врахування фізичного, психічного, соціального, духовного, інтелектуального розвитку студентів, стимулювання активності та розкриття їх творчої індивідуальності.

Справжньою складовою демократії для студентів, складовою громадянського становлення молоді є самоврядування в коледжі. Таким чином, виховні заходи серед студентської молоді в коледжі спрямовані на формування повноцінної цілісної особистості, індивідуальності кожного студента і виховання кращих рис людини та громадянина.

Виховна робота несумісна з пропагандою насильства, жорстокості, людино ненависницьких теорій, а також поглядів державно-руйнівного змісту.

Науково-педагогічні проблеми, над вирішенням яких працює педагогічний колектив коледжу:

- гуманітарне поєднання професійного     становлення студентів з формуванням у них високоморальних рис громадянина України;

- формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації. Виховання в неї почуття відповідальності, високої духовності;

- набуття молодим поколінням соціального досвіду, забезпечення духовно

морального розвитку юнаків і дівчат, запобігання негативному впливу на свідомість студентів інформації, яка містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує    тютюнопаління, пияцтво,

антисоціальну поведінку;

- впровадження у свідомість молодих людей переваг здорового способу життя, формування соціально-активної, здорової та духовно багатої особистості.

 

Основні форми виховної роботи зі студентами:

-     тематичні виховні заходи на рівні академічної групи, коледжу (переважно дистанційно, Online або невеликими групами з дотриманням протиепідемічних заходів);

-     заняття в спортивних секціях, гуртках, творчих колективах, студентських клубах, об’єднаннях за інтересами (невеликими групами з дотриманням дистанції);

-     участь у підготовці і проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів та інше (переважно дистанційно);

-     робота волонтерів по реалізації соціальних програм;

-     превентивна робота Ради з профілактики правопорушень;

-     індивідуальна робота зі студентами та їх батьками;

-     участь у культурологічних, інформаційно-просвітницьких заходах, конкурсах різного рівня (переважно дистанційно).

 

У виховній роботі педагогічний колектив використовує такі нормативно-правові документи:

-     Конституцію України;

-     Закон України «Про освіту»;

-     Закон України «Про фахову передвищу освіту»;

-     Указ Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання» №2 286/2019 від 18 травня 2019 р.;

-     Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2019 року № 1038 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641»);

-     Державна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на період до 2025 року;

-     Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 р. № 37-р «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2025 року»;

-     Регіональна Програма національно-патріотичного виховання молоді на 2019 – 2023 роки (Рішення обласної ради від 06 грудня 2018 року № 818-VII (XVIII сесія VII скликання);

-     Соціальна Програма розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019 – 2023 роки (Рішення обласної ради від 06 грудня 2018 року № 819-VII (XVIІI сесія VII скликання);

-     Комплексна регіональна Програма забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківської області на 2020 – 2022 роки (Рішення обласної ради від 27 лютого 2020 року № 1199-VII (ХХІІІ сесія VII скликання);

-     Наказ МОН України від 28 грудня 2019 р. № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»;

-     Лист МОН України від 14 серпня 2020 р. № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)»;

-     Постанова Верховної Ради України від 16.07.2021 р. № 1705-ІХ «Про встановлення Дня відповідальності людини»;

-     Лист МОН від 16.07.2021 № 1/9-362 «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»;

-     Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки».

Концепція виховної роботи коледжу

        Основним напрямком виховної роботи щодо патріотичного виховання підростаючого покоління є національно-патріотичне виховання.

        Зусилля педагогів мають бути спрямовані на подальший розвиток в суспільстві національної свідомості, формування почуття патріотизму на засадах духовності та моральності, популяризації духовно-культурної спадщини Українського народу, а також активізації взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських об'єднань у питаннях національно-патріотичного виховання.

В Україні національно-патріотичне виховання є одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку національної свідомості на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність), формування у громадян почуття патріотизму, поваги до Конституції і законів України, соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські справи, готовності до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України, сповідування європейських цінностей.

Виховна стратегія педагогічного колективу коледжу

У зв'язку із пандемією коронавірусу COVID-19 в Україні, як і в багатьох країнах світу, було запроваджено ряд профілактичних та протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Відповідно до Постанов головного державного санітарного лікаря України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) у навчальному 2021-2022 році було сплановано проведення роботи з питань організації освітнього процесу та побуту студентів у гуртожитку в умовах карантину, проведення інструктажів щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (СОVID-19), навчання з дотримання правил респіраторної гігієни, протиепідемічних заходів та етикету кашлю.

Згідно Указу Президента України від 18.05.2019 р. «Про стратегію національно-патріотичного виховання»  пріоритетним завданням суспільного поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, пошуками шляхів для інтегрування в європейське співтовариство, є визначення нової стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка великою мірою  формує майбутній розвиток Української держави.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

 

 

Принципи виховання

Виховання студентської молоді в коледжі ґрунтується на таких принципах:

-       демократичності – визнанні академічною спільнотою права кожного на свободу виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних методів виховання;

-       національної спрямованості – передбачає формування національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливого ставлення до його культури; поваги до культури всіх народів, які населяють Україну; здатності зберігати свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави;

-       самоактивності й саморегуляції – забезпечує розвиток у вихованця суб’єктних характеристик; формує здатність до критичності й самокритичності, до прийняття самостійних рішень; виробляє громадянську позицію особистості, почуття відповідальності за її реалізацію в діях та вчинках;

-       полікультурності –  передбачає інтегрованість української культури в європейський та світовий простір, створення для цього необхідних передумов: формування в дітей та учнівської молоді відкритості, толерантного ставлення до відмінних ідей, цінностей, культури, мистецтва, вірувань інших народів; здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, спроможності сприймати українську культуру як невід’ємну складову культури загальнолюдської;

-       соціальної відповідності – обумовлює потребу узгодження змісту і методів патріотичного виховання з реальною соціальною ситуацією, в якій організовується виховний процес, і має на меті виховання в дітей і молоді готовності до захисту вітчизни та ефективного розв’язання життєвих проблем;

-       історичної і соціальної пам’яті – спрямований на збереження духовно-моральної і культурно-історичної спадщини українців та відтворює її у реконструйованих і осучаснених формах і методах діяльності;

-       міжпоколінної наступності –  зберігає для нащадків зразки української культури, етнокультури народів, що живуть в Україні;

-       гуманізації – створенні умов для особистісної самореалізації, формуванні людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості;

-       єдності навчальної та виховної діяльності – консолідації студентства та науково-педагогічних працівників у єдину академічну спільноту, об’єднану спільною мораллю та ідеями;

-       єдності теорії та практики – реалізації набутих студентами знань, умінь і навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність;

-       пріоритету правової свідомості – вихованні поваги до конституційних прав та свобод людини.

 

 

1. Організація виховної роботи

 

з/п

 

ЗМІСТ

Термін

виконання

Відповідальний

Від.

про вик.

 

Планування роботи

 

 

 

1.

Розробити і затвердити Єдиний план та План-сітку виховної роботи на 2021-2022 н. р.

до 31.08.21

Заст. директора

 

2.

Розробити методичні рекомендації для планування виховної роботи на 2021-2022 н. р.

до 01.09.21

 

Заст. директора

 

3.

Розробити і затвердити:

-         план роботи ради з профілактики правопорушень та шкідливих звичок;

-         план роботи зі студентами, схильними до правопорушень;

-         план адаптації студентів нового набору

вересень

 

Заст. директора

 

4.

Узгодити і затвердити:

-         план виховної роботи гуртожитку;

-         план роботи бібліотеки;

-         план роботи соціального педагога;

-         план роботи практичного психолога;

-         плани виховної роботи завідувачів відділень;

-         план роботи студентської ради коледжу;

-         план роботи студентської ради гуртожитку

вересень

 

Заст. Директора,

керівники структурних підрозділів

 

 

5.

Скласти і затвердити:

-       графік чергування членів адміністрації по коледжу,

гуртожитку;

-       графік чергування викладачів по коледжу;

-       графік відвідування гуртожитку членами адміністрації;

-       графік проведення рейдів відвідування студентів в позанавчальний час з метою упередження правопорушень;

-       графік чергування студентської ради по коледжу;

-       графік чергування студентської ради гуртожитку;

-       план-сітку виховних заходів;

-       графік випуску санбюлетенів;

-       графік випуску тематичних газет;

-       графік відвідування музеїв історії коледжу та «Народознавча світлиця» студентами груп нового набору

до 30.08.21

 

Заст. директора

 

6.

Обговорювати на педагогічних радах напрямки та результати виховної роботи (за окремим графіком)

протягом року

 

Заст. директора

 

 

7.

Профорієнтаційна робота:

-  проведення «Днів відкритих дверей» (за необхідністю – дистанційно);

-  участь у «Ярмарках професій» (за необхідністю – дистанційно);

-  зустрічі з представниками ВНЗ Харківської області, які проводять профорієнтаційну роботу серед студентів;

-  залучення лекторської групи студентів, членів студентської ради;

-  зустрічі викладачів з учнями шкіл міста і району

протягом року

Адміністрація коледжу, викладачі, члени студентської ради

 

 

8.

Волонтерська робота:

-    співпраця з волонтерами ЦСССДМ м. Куп’янська, розробка спільного плану роботи;

-    розробка спільного плану заходів з питань волонтерської діяльності разом з Куп’янською центральною міською лікарнею;

-    допомога студентів-волонтерів колишнім співробітникам, ветеранами;

-    благодійні акції для дітей-сиріт, які знаходяться у дитячому соматичному відділенні Куп’янської міської лікарні;

-    розповсюдження студентами інформаційних матеріалів по профілактиці захворювань;

-    випуск санітарних бюлетенів;

-    розповсюдження медичних профілактично-просвітницьких матеріалів серед населення міста Куп’янська;

-    проведення спільних просвітницьких заходів серед населення в поліклініці та на площах місти з основ профілактичної медицини та здорового способу життя з метою покращення обізнаності населення щодо збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих;

-    проведення студентами лекторської групи профілактичних бесід серед учнів шкіл;

-    проведення Днів контролю артеріального тиску серед населення;

-    проведення студентами-старшокурсниками разом з викладачами-клініцистами курсів по наданню першої медичної допомоги серед населення міста;

-    організація роботи «Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України» по наданню першої медичної допомоги, організація занять в навчальних закладах, підприємствах, організаціях та серед військовослужбовців;

-    волонтерська допомога переселенцям з Донецької та Луганської областей;

-    співпраця з волонтерами

протягом року

Адміністрація коледжу

 

 

Організаційна робота

 

 

 

1.

Підготовка навчального корпусу до навчального року

до 29.08.21

Адміністрація

 

2.

Підготовка та проведення батьківських нарад з батьками та студентами груп нового набору

29-31.08.21

 

Адміністрація

 

 

3.

Проведення виборів членів студентської ради коледжу на 2021-2022 н.р.

вересень

 

Студенти коледжу

 

4.

Організація чергування адміністрації та викладачів по коледжу (з обов’язковою термометрією безконтактним термометром та дезінфекцією рук, контроль за дотриманням протиепідемічних заходів учасниками освітнього процесу)

постійно

Заст. директора

 

5.

Обрання органів студентського самоврядування в групах

вересень

Голова студ. ради коледжу

 

6.

Обрання органів студентського самоврядування гуртожитку, організація їх чергування в гуртожитку

вересень

Студенти гуртожитку

 

7.

Організація чергування членів студентської ради по коледжу

постійно

 

Заст. директора

Голова студ. ради

 

8.

Оформлення списків студентів пільгового контингенту:

-         діти-сироти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа; діти-інваліди;  діти-чорнобильці;

-         діти, переміщені з тимчасово окупованих територій (Донецької та Луганської областей)  

до 31.08.21

Соціальний педагог

 

9.

Моніторинг зайнятості студентів в позаурочний час

 

постійно

Керівники груп

соціальний педагог

 

10.

Оформлення соціального паспорту кожної групи

вересень

Класні керівники

соціальний педагог

 

11.

Організація роботи постійно діючого психолого-педагогічного семінару для класних керівників

постійно, згідно графіку

Заст. директора

 

 

12.

Організація виховних заходів і зустрічей різного спрямування (національно-патріотичні, професійні, профілактичні тощо)

протягом року

 

Заст. директора,

викладачі,

 керівники груп

 

13.

Організація відзначення ювілейних дат визначних людей України та світу, проведення про них бесід, оформлення тематичних газет

протягом року

Заст. директора,

керівники груп

 

14.

Задля консолідації суспільства слід посилити національно-патріотичний характер навчання та виховання, використовуючи у виховній роботі кращі традиції та звичаї Українського народу

протягом року

Заст. директора,

керівники груп

 

15.

Вивчення особових справ студентів груп нового набору

до 31.08.21

Керівники груп

 

16.

Організація роботи практичного психолога

протягом року

Заст. директора

практ. психолог

 

17.

Проведення групових тематичних та виховних години, згідно з планами  керівників навчальних груп

протягом року

 

Керівники груп

 

18.

Організація роботи по випуску тематичних газет, санбюлетенів (за окремим планом)

протягом року

Заст. директора,

керівники груп

 

19.

Організація роботи студентського лекторію серед студентів перших курсів та учнівської молоді шкіл міста і району

протягом року

 

Заст. директора,

студентська рада

 

20.

Продовжувати дослідницьку роботу студентів на базі музею коледжу

протягом року

 

Заст. директора,

зав. музею

 

21.

Контроль роботи музеїв коледжу та підготовка екскурсоводів з числа студентської молоді (за окремими планами)

протягом року

Керівники музеїв

 

22.

Продовження роботи штабу волонтерів, співпраця з ЦСССДМ, Куп’янським відділом культури та молоді, Куп’янською міською радою, центральною міською лікарнею

протягом року

Гол. волонт. загону, Черв. Хрест,

Студентська рада

 

23.

Організація роботи з питань соціального захисту молоді

 (за окремим планом)

протягом року

 

Заст. директора, соціальний педагог

 

24.

Надання соціально-психологічної та педагогічної допомоги студентам-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, студентам з багатодітних сімей, з проблемних сімей, студентам-матерям, студентам, які є внутрішньо переміщеними особами

протягом року

 

Гол. бухгалтер,

зав. відділеннями, соціальний педагог,  заст. директора

 

25.

Використовувати методичні рекомендації «Соціально-педагогічна і психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період»

протягом року

Соціальний педагог

 

26.

Проведення рейдів по вивченню санітарно-гігієнічних умов та умов проживання студентів у гуртожитку, на квартирах (комісійно)

щотижня

 

Члени комісії

 

27.

Контроль за умовами проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа; дітей-інвалідів; дітей-чорнобильців; внутрішньо переміщених осіб

згідно графіку

Заступник директора, соціальний педагог

 

28.

Організація зустрічей з лікарями-фахівцями (наркологом, гінекологом, психіатром, дерматовенерологом), соц. педагогом, психологом, представниками Центру соціальних служб по справам сім’ї, дітей і молоді, представниками правоохоронних органів, військкомату, юстиції, РАГСу, центру зайнятості населення

протягом року

Заступник директора, соціальний педагог

 

29.

Виявлення студентів «групи ризику». Проведення індивідуальної роботи зі студентами, які схильні до девіантної поведінки та правопорушень

протягом року

 

Соціальний педагог, заст. директора, завідувачі відділень

 

30.

Організація роботи щодо пропаганди здорового способу життя

протягом року

Заст. директора, керівники груп

 

31.

Організація зустрічей студентів з працівниками інспекції у справах неповнолітніх (ювенального відділу), соціальних служб для дітей та молоді

протягом року

Заст. директора, соціальний педагог

 

32.

Організація роботи з національно-патріотичного виховання (проведення Уроків мужності із запрошенням військовослужбовців, учасників ООС та волонтерів, ліквідаторів-чорнобильців, проведення факультатив з допризовної підготовки молоді)

протягом року

Заст. директора

 

33.

Організація роботи по превентивному вихованню

протягом року

Заст. директора

 

34.

Організація тематичних виставок літератури, періодичної преси з питань реалізації рішень Міністерства охорони здоров’я  України, інших державних та місцевих органів

протягом року

Бібліотекар,

зав. читальної зали

 

 

2. Адаптація студентів нового набору

Мета:

1.     Допомогти студентам нового набору правильно оцінити свої можливості, виробити бажання застосовувати їх з максимальною віддачею, швидше адаптуватися до умов навчання у коледжі.

2.     Прищеплювати любов та повагу до обраної професії медичного працівника.

3.     Допомагати студентам нового набору піднятися на більш високий рівень освіченості і загальної культури, професійної кваліфікації та громадської активності.

4.     Формувати у молоді почуття гордості за свою країну, навчальний заклад.

№з/п

ЗМІСТ

Термін виконання

Виконавець

Відм.

про вик.

1.      

Скласти план адаптації студентів нового набору до умов навчання і проживання

01.09.21

Заст. директора

 

2.      

Інформування батьків студентів груп нового набору класними керівниками та адміністрацією коледжу

26-31.08.21

Адміністрація, керівники груп

 

3.      

Проведення посвяти першокурсників у студенти коледжу

01.09.21

Заст. директора

 

4.      

Перша лекція, присвячена 30-й річниці незалежності України

01.09.21

Керівники груп

 

5.      

Ознайомлення студентів зі Статутом коледжу, правилами внутрішнього розпорядку коледжу і гуртожитку, єдиними вимогами до форми одягу у коледжі, Етичним кодексом медичної сестри

вересень

Заст. директора,

класні керівники

 

6.      

Тренінги і лекції з адаптації першокурсників до умов навчання в коледжі

вересень

Керівники груп,

практичний психолог

 

7.      

Проведення анкетування студентів з метою виявлення їх творчих здібностей, діагностики темпераменту, тривожності, агресивності, оцінки рівня особистості, світогляду та діагностування вихованості студентів, рівня розвитку їх пізнавальних інтересів

вересень

Керівники груп

 

8.      

Психолого-педагогічні лекторії «Протидія булінгу», «Протидія корупції» для студентів нового набору

вересень – жовтень

Заст. директора, соц. педагог, психолог, керівники груп

 

9.      

Вивчення умов проживання та побуту студентів

постійно

Соц. педагог, психолог, вихователь,

керівники груп

 

10.  

До Всеукраїнського дня фізкультури і спорту провести «День здоров’я» в групах (вихід до р. Оскіл, проведення спортивних змагань, конкурс кашоварів, конкурс пісні)

вересень

Заст. директора,

викл. фіз. виховання, керівники груп

 

11.  

Психолого-педагогічний лекторій «Формування взаємовідносин у нових умовах проживання» для студентів нового набору, які мешкають у гуртожитку

вересень, жовтень

 

Заст. директора,

соц. педагог

 

12.  

Зустріч студентів І курсів з адміністрацією коледжу, інженером з охорони праці, практичним психологом та соціальним педагогом з питань організації безпеки студентів, профілактики нещасних випадків, суїциду та насилля

вересень

 

Адміністрація коледжу, інженер з охорони праці, соціальний педагог

 

13.  

Проведення вікторини до Всеукраїнського дня бібліотек для груп нового набору

вересень

 

Зав. бібліотеки, бібліотекар

 

14.  

До Всесвітнього дня контрацепції та боротьби з абортами для студентів груп нового набору – зустріч з лікарем-акушером та представниками лекторської групи студентської ради коледжу

вересень

 

Заст. директора,

Викладач акушерства і гінекології

 

15.  

Проведення зустрічей з представниками міської служби соціального захисту сім’ї, дітей і молоді. Відеолекторій

протягом навчального року

Заст. директора,

соціальний педагог,

 

16.  

Психолого-педагогічний лекторій «Психологічні особливості формування взаємовідносини у новому колективі». Зустріч з соціальним педагогом та практичним психологом. Проведення анкетування по адаптації студентів нового набору

жовтень

     

Заст. директора,

соціальний педагог

 

17.  

Зустріч студентів-першокурсників, які мешкають у гуртожитку з представниками правоохоронних органів, юстиції, служби у справах сім’ї, дітей та молоді.

протягом року

Заст. директора,

соціальний педагог

 

18.  

Зустріч студентів-першокурсників з медичними фахівцями: психіатром, наркологом, дерматовенерологом, акушером-гінекологом 

протягом року

Заст. директора,

соціальний педагог

 

19.  

Інформування батьків по адаптації студентів нового набору

листопад

Адміністрація коледжу, керівники груп

 

20.  

Проведення психолого-педагогічних годин з тематики взаємовідносин в колективі, пропаганди здорового способу життя, вирішення конфліктів, протистояння стресовим ситуаціям, культури поведінки і спілкування

протягом року

Заст. директора,

 соціальний педагог,

керівники груп

 

21.  

Провести зустрічі зі студентами та ознайомити їх зі Статутом коледжу та Положеннями, що регулюють права та обов’язки студентів

вересень

Заст. директора, керівники груп

 

22.  

Зустрічі зі старшокурсниками, випускниками коледжу, бесіди з досвіду навчання у коледжі

протягом року

Заст. директора, керівники груп

 

23.  

Зустрічі з ветеранами, ліквідаторами аварії на ЧАЕС, учасниками ООС, учасниками бойових дій на території інших держав, організаторами охорони здоров’я, головними і старшими медичними сестрами лікарень

згідно плану-сітки виховної роботи

Заст. директора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Національно-патріотичне та громадянське виховання

Мета:

-         формування національно-культурної громадянської ідентичності, національно-патріотичного світогляду, збереження та розвитку суспільно-державницьких та духовно-моральних цінностей Українського народу;

-         готовності громадянина до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України;

-         усвідомлення досягнень Українського народу, його інтелектуальних, духовних та інших надбань;

-         розвитку діяльнісної відданості у розбудові України як суверенної держави, формування активної громадянської та державницької позиції, почуття власної та національної гідності;

-         скоординованої роботи та взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання, їх ефективної співпраці з громадськістю;

-         постійного формування широкої громадської підтримки процесів національно-патріотичного виховання, розширення ролі та можливостей громадських об'єднань, підвищення ролі сім'ї, активної участі волонтерів, активістів;

-         сприяння консолідації суспільства навколо ідей спільного майбутнього, всебічного розвитку і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя, захисту територіальної цілісності України, успішних реформ і державотворення.

№ з/п

ЗМІСТ

Термін виконання

Виконавець

Відм. про вик.

1.      

Проводити лекції та виховні заходи, присвячені незалежності та єдності України

протягом року

Заст. директора,

керівники груп

 

2.      

Брати активну участь у святкуванні знаменних дат України та ювілеїв українських митців

протягом року

Заст. директора,

керівники груп

 

3.      

Організувати виставки літератури у читальній залі, присвячені ювілеям українських митців слова

протягом року  

Зав. читальної зали,

керівники груп

 

4.      

Провести виховні заходи із циклу «Уроки мужності»

протягом року 

Заст. директора,

керівники груп

 

5.      

Провести виховні заходи в групах до Дня захисника України та Дня українського козацтва. Випуск вітальних листівок. Організувати цикл бесід, лекцій, круглих столів, присвячених Дню захисника України, за участю ветеранів війни та військової служби, учасників бойових дій АТО, учасників українського визвольного руху

13.10.21

Заступник директора,

керівники груп

 

6.      

Тиждень пам’яті до 77-ї річниці вигнання нацистів з України (День визволення України від фашистських загарбників). Виставка літератури у читальній залі. Випуск стіннівок. Радіорепортаж. Уроки мужності

з 21 по 28.10.21

Заст. директора,

керівники груп, бібліотекар

 

7.      

Тематичні виховні години до річниці від Дня визволення України від фашистських загарбників

24.10.21

Керівники груп

 

8.      

Провести конкурс творчих робіт студентів на національну тематику

листопад

Заст. директора

 

9.      

Тематична виставка у читальній залі до Дня ухвалення Верховною Радою України «Декларації прав національностей України» та Дня народження Європейського союзу

листопад

Зав. читальною залою,

бібліотекар

 

 

10.  

Тематична виставка у читальній залі до Дня вшанування пам’яті Героя Радянського союзу Марії Шкарлетової

листопад

Зав. читальною залою,

бібліотекар

 

11.  

Виховні заходи до Дня української писемності та мови

9.11. – 11.11.21

Керівники груп

 

12.  

До Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій – участь у Всеукраїнській акції «Засвіти свічку», виховні години, виставка літератури у читальній залі

23.11. – 27.11.21.

Заст. директора

зав. читальної зали

керівники груп

 

13.  

Оформити куточок жалоби в пам'ять жертв Голодомору. Радіогазета.

26.11.21

Заст. директора, художник

 

14.  

Організувати проведення заходів до Дня Гідності та Свободи (виставки літератури, тематичні бесіди, круглий стіл, перегляд документальних фільмів про Героїв Майдану)

листопад

Заст. директора

 

15.  

Привітання до Дня Збройних Сил України

04.12.21

Заст. директора

 

16.  

Відвідувати музейний комплекс: музей історії коледжу, народознавчу світлицю, фітомузей (за окремим планом).

вересень-жовтень

Керівник музею

 

17.  

Організувати екскурсії в краєзнавчий музей м. Куп’янська, музей МНС м. Куп’янська.

протягом року

Керівники груп

 

18.  

Продовжити шефство над могилою Героя Радянського Союзу  Шкарлетової М.С.

протягом року

Члени студентської ради

 

19.  

Продовжувати роботу волонтерського загону 

протягом року

Заст. директора

 

20.  

Продовжувати пошукову роботу по історії навчального закладу

протягом року

Керівники груп,

керівник музею

 

21.  

Проводити благодійні акції «Милосердя»:

-         відвідування підопічних психоневрологічного інтернату;

-         відвідування соціальних дітей дитячого соматичного відділення Куп’янської міської лікарні сел. Ківшарівка;

протягом року

Заст. директора,

керівники груп

 

22.  

Провести тематичні виховні заходи в групах до Дня народження Т.Г.Шевченка

лютий, березень

Заст. директора,

керівники груп

 

23.  

Провести цикл лекцій  з національно-патріотичного виховання

протягом року

Керівники груп,

викладач правознавства

 

24.  

З метою виховання у студентів патріотичних почуттів, усвідомлення своєї етичної соціальності, утвердження національної гідності провести виховні години до Дня людей похилого віку

жовтень

Заст. директора,

керівники груп

 

25.  

Продовжити роботу кінолекторію з тематики жіночого рабства, торгівлі людьми, насильства у сім’ї, наслідків абортів, ігроманії

Протягом року

Керівники груп

 

26.  

Цикл бесід, перегляд відеофільмів, тематична виставка літератури у читальній залі до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту (27.01.2022)

Січень 2022

Заст. директора,

керівники груп, викладачі історії

 

27.  

Виховні заходи до Дня Соборності та Свободи України

20.01. – 22.01.22

Заст. директора,

керівники груп

 

28.  

Тематичні бесіди, «круглі столи», радіоповідомлення до Дня пам’яті Героїв Крут (29 січня)

27.01.22

Заст. директора,

керівники груп, викладачі історії

 

29.  

До дня визволення Куп’янська від нацистських загарбників – виховна година «Визволення Куп’янська». Виставка літератури у читальній залі

Лютий 2022

керівники груп ,           зав. читальної зали,

бібліотекар

 

30.  

Виховні заходи і привітання до Дня закоханих

14.02.22

Заст. директора

 

31.  

Виховні заходи до Дня пам’яті учасників бойових дій на території інших держав

17.02.22

Заст. директора

керівники груп

 

32.  

Виховні заходи з вшанування Героїв Небесної Сотні

18.02.22

Заст. директора , керівники груп

 

33.  

Концертна програма до Міжнародного жіночого Дня 8 Березня

07.03.22

Заст. директора

 

34.  

Виховний захід до Дня народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), видатного українського поета, художника, мислителя, просвітника, громадського діяча. Виставка літератури у читальній залі.

10.03.22

Заст. директора, викладачі укр. мови і літератури

 

35.  

Продовжувати пошукову роботу, поповнювати новими матеріалами історичний музей коледжу

протягом року

Керівники груп,

керівник музею

 

36.  

Проводити зустрічі з українськими військовими, учасниками АТО, воїнами-інтернаціоналістами

протягом року

Заст. директора,

керівники груп

 

37.  

Тематичні заходи до Міжнародного дня визволення в'язнів фашистських концтаборів (відзначається щорічно 11 квітня за ініціативою ООН у день, коли в’язні концтабору Бухенвальд почали інтернаціональне повстання проти гітлерівців)

11.04.22

Заст. директора

 

38.  

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Зустріч з ліквідаторами. Оформлення куточку пам’яті. Участь у міських заходах, присвячених річниці Чорнобильської катастрофи

26.04.22

Заст. директора,

керівники груп,

зав. читальної зали

 

39.  

Участь у заходах до Дня Пам’яті та Примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Європі

06.05. – 09.05.2022

Заст. директора

 

40.  

Виховний захід до Дня вишиванки. Конкурс вишиванок

19.05.22.

Заст. директора

 

41.  

День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. Виставка тематичної літератури в читальній залі

22.06.22

Заст. директора

 

 

4. Правове виховання

Мета: Удосконалення системи правового виховання, формування у студентів правової самосвідомості, ініціативності, самостійності, толерантності, здатності до успішної соціалізації в суспільстві.

Залучення інтересу студентів до цивільно-правових і духовно-моральних питань з використанням різних форм і методів роботи.

№ з/п

ЗМІСТ

Термін виконання

Відповідальні

Від. про вик.

1.

Ознайомлення студентів з Програмою правової освіти

вересень

Керівники груп

 

2.

Провести інформаційні години:

-         «Права і обов’язки громадянина України»;

-         «Бути справжнім громадянином своєї Держави»;

-         «Україна в світі подій»;

-         «Декларація прав людини»

згідно з планом виховної роботи

Керівники груп

 

4.

Опрацювати Етичний кодекс медичної сестри, Статут коледжу. Розглянути основні напрямки освітнього процесу

вересень

 

Заст. директора,

керівники груп

 

5.

Проводити загальні збори в гуртожитку (згідно плану роботи гуртожитку)

протягом року

Вихователь гуртожитку

 

6.

Затвердити на новий навчальний рік раду з профілактики правопорушень, скласти план роботи

вересень

Заст. директора

 

7.

Проводити обговорення телепередач, статей на правову тематику

протягом року

Заст. директора,

керівники груп

 

8.

З метою виховання у студентів патріотичних почуттів, усвідомлення своєї етичної соціальності, утвердження національної гідності провести бесіди з таких тем:

- «Знай свої права»;

- «Відповідальність медичного працівника за правопорушення

та/або скоєні професійні злочини»;

- «Права і обов’язки перед державою»

протягом року

Керівники груп

 

9.

Організувати комплекс заходів «Стоп насильству» з профілактики булінгу

протягом року

Заст. директора .

керівники груп

 

10.

Проводити зустрічі з працівниками правоохоронних органів, СБУ та викладачем правознавства з профілактики алкоголізму, тютюнопаління та наркоманії, запобігання корупції, попередження булінгу, відповідальності за скоєні злочини, правову культуру

1 раз на місяць

Заст. директора,

викладач правознавства, керівники груп,

фахівці з права

 

12.

Провести заходи до Міжнародного дня прав людини

грудень

Заст. директора, викладач правознавства

 

13.

Для правової освіти використовувати різні форми і методи: виховні години, індивідуальні та групові бесіди, зустрічі з представниками правоохоронних органів, фахівцями в області права

протягом року

Керівники груп, викладач правознавства

 

14.

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом виховні години на тему: «СНІД – загроза людству».

Конкурс плакатів

01.12.21

Заст. директора,

 керівники груп,

 члени студ. ради 

 

15.

До Всесвітнього Дня боротьби з тютюнопалінням виховні години в групах на тему: «Ми – проти паління!».

травень

Заст. директора,

 керівники груп

 

16.

Проводити зустрічі з лікарями-фахівцями, робітниками соціальної служби, представниками правоохоронних органів за окремим планом

протягом року

Заст. директора,

 керівники груп

 

17.

Заслуховувати окремі справи студентів на радах профілактики правопорушень, інформувати студентів про порушення дисципліни та проводити індивідуальну роботу

протягом року

Члени ради з профілактики правопорушень

 

18.

Профілактична робота із студентами з групи «ризику»

протягом року

адміністрація,

соц. педагог, вихователь, керівники груп

 

19.

Спільні засідання рад профілактики правопорушень з членами студентської ради, вихователем гуртожитку, представниками правоохоронних органів

1 раз на семестр

Заст. директора, вихователь гуртожитку

 

 

5. Родинне виховання

            Мета: Формування у студентської молоді високої духовності та моральної чистоти, виховання поваги до батьків, рідних, рідної мови, культури свого народу. Прищеплення шанобливого ставлення до традицій, звичаїв, обрядів, до знання свого родоводу, поваги до сімї, підвищення статевої культури молоді.

№ з/п

ЗМІСТ

Термін виконання

Відповідальні

Від. про вик.

1.

Провести зустрічі зі студентами нового набору, що мешкають у гуртожитку про культуру спілкування, дисципліну, повагу до колег і старших, взаємовідносин у студентському колективі, шляхи запобігання конфліктним ситуаціям

протягом року

Заст. директора, вихователь гуртожитку, соціальний педагог

 

2.

Організувати відвідування народознавчої світлиці студентами груп нового набору (за графіком)

вересень – жовтень

Керівники груп,

зав. музеями

 

3.

Проводити роботу по плану співпраці із Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Куп’янської міської ради для здійснення заходів, спрямованих на виховання та особистісне ставлення молоді

протягом року

 

Заст. директора, соціальний педагог

 

4.

Зустрічі з працівниками відділу юстиції, РАГСу

протягом року

Заст. директора

 

5.      

Зустрічі-консультації з акушером-гінекологом, фахівцем з репродуктивного здоров’я, дерматовенерологом 

протягом року

 

Заст. директора

 

6.      

Проводити виховні години в групах по родинному вихованню

протягом року

Заст. директора,

керівники груп

 

7.      

Взяти на облік та надати практичну допомогу студентським сімям та студентам-жінкам, які виховують дітей

протягом року

Студентська рада

 

8.      

Години спілкування «Взаємовідносини в твоїй сімї»

протягом року

Керівники груп

 

9.      

Проводити бесіди в групах з таких тем: «З родини починається життя людини»; «Жінка – берегиня сімейного вогнища»; «Шлюб і сімя України»; «Без сімї немає щастя на Землі»; «Мамо, моя рідна».

протягом року

Заст. директора,

керівники груп

 

10.  

Виховні години з тем: «Родинні обереги»; «Моя родина – моя надія»; «Шануйте своїх батьків»

протягом року

Керівники груп

 

11.  

Випускні вечори в групах:

-         фельдшерсько-акушерського відділення;

-         медсестринського відділення

січень –

червень

Заст. директора

 

12.  

Випуск газет до Дня матері та до Дня медичної сестри 

(за графіком)

травень

Керівники груп

 

13.  

Виховні години, присвячені вшануванню пам’яті Героя Радянського Союзу М.С. Шкарлетової, ім’я якої носить наш коледж

листопад, лютий

Заст. директора,

керівники груп

 

 

 

 

6. Трудове виховання

Мета: Виховання творчої, працелюбної, активної особистості. Прищеплення любові до обраної професії, до постійного професійного розвитку і удосконалення. Залучення студентів до спільного трудового процесу із правами і статутно-дисциплінарними нормами, що регулюють трудову діяльність у суспільстві.

№ з/п

ЗМІСТ

Термін виконання

Відповідальний

Відм. про вик.

1.      

Брати активну участь у благоустрою коледжу

протягом року

Заст. директора,

члени студ. ради,

керівники груп, лаборанти

 

2.      

Проводити дні чистоти і порядку

протягом року

Керівники груп, лаборанти

 

3.      

Організовувати та проводити волонтерську роботу:

-         допомога інвалідам війни та праці;

-         організація догляду за пристарілими та тяжкохворими людьми, які потребують допомоги;

-         організувати шефство над соціальними дітьми дитячого відділення лікарні

протягом року

 

Студентська рада,

Волонтери,

Викладачі,

керівники груп

 

4.      

Надавати шефську допомогу підопічним з психоневрологічного диспансеру

протягом року

члени студ. ради

 

5.      

По закінченню навчального року провести поточний ремонт у кімнат гуртожитку, де мешкають студенти

закінчення навчального року

 

Заст. директора з АГР,

керівники груп,

лаборанти,

зав. гуртожитком

 

6.      

Виховні години: «Твоя професія – твоє майбутнє»; «Працюємо на благо рідної України»; «Праця допомагає жити»

протягом року

 

Керівники груп

 

7.      

Проводити вечори-зустрічі з випускниками коледжу

протягом року

Керівники груп

 

8.      

Проведення екологічних місячників по прибиранню міського парку культури та парку Афганцям

протягом року

 

Заст. директора, 

керівники груп

 

9.      

Забезпечити подальшу діяльність у вищих навчальних закладах груп милосердя та волонтерських загонів студентів для надання допомоги лікувально-профілактичним та соціальним закладам (установам), сиротам, ветеранам війни та праці, малозабезпеченим верствам населення, дітям, позбавленим батьківського піклування, студентам, які переїхали з Донецької та Луганської областей, військовослужбовцям в зоні АТО

постійно

Заст. директора

 

10.  

Залучати студентів до питань впорядкування студентських гуртожитків, спортивних майданчиків та прилеглих до них територій

постійно

Заст. директора,

 члени студ. ради,

 

 

11.  

Залучення студентів коледжу та координація роботи Куп’янського загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста

протягом року

Заст. директора

 

 

 

7. Художньо-естетичне виховання

Мета: Формувати творчу особистість студента, здатного сприймати естетичні аспекти діяльності і реалізовувати свій естетичний смак у професійній діяльності. Виховувати позитивні відношення до народних традицій, звичаїв, потреби у художньо-перетворювальній діяльності.

№ з/п

ЗМІСТ

Термін виконання

Відповідальний

Відм. про вик.

1.      

Залучати студентів до активної участі в культурно-масових заходах

протягом року

Заст. директора

 

2.      

Провести виховні заходи:

-         «Посвята у першокурсники»;

-         «Ювілей коледжу – 90 років»;

-         День захисника України та українського козацтва;

-         Міжнародний День студента;

-         «День Святого Миколая та Новий рік»;

-         «Шевченківські дні»;

-         Концертна програма до 8 Березня;

-         «День Перемоги над нацизмом у Європі»;

-         «День медичної сестри»;

-         «День медичного працівника»

 

протягом навчального року

 

Заступник директора,

керівники груп, члени студентської ради коледжу та гуртожитку, вихователь гуртожитку

 

3.      

 Провести випускні вечори груп:

-         фельдшерсько-акушерського відділення;

-         медсестринського відділення

червень

Заст. директора,

зав. відділеннями

керівники груп

 

4.      

Випуск святкових листівок до Дня працівників освіти, Дня захисника України, Дня збройних сил України, Новорічних свят, Міжнародного Жіночого Дня 8 Березня

згідно з графіком

Студентська рада, групи

 

5.      

Виставка новорічних плакатів та газет

з 16.12.21

Студентська рада

 

6.      

Поповнення експонатами народознавчої світлиці

протягом року

Викладачі культурології

 

7.      

Брати участь у міських та обласних конкурсах студентської творчості та науково-дослідницької роботи

протягом року

Заступник директора

 

 

8. Екологічне виховання

Мета: Виховувати екологічну культуру особистості, формувати розуміння гармонії відносин з природою, виховувати усвідомлення себе частиною природи, почуття відповідальності за неї, формувати готовність до природоохоронної діяльності.

№ з/п

ЗМІСТ

Термін виконання

Виконавець

Відм. про вик

1.      

Ознайомлення з нормативними документами уряду України з питань екології навколишнього середовища

протягом року

 

Заст. директора,

керівники груп

 

2.      

Озеленення аудиторій

протягом року

Керівники груп, лаборанти

 

3.      

Скласти графік роботи та систематично підтримувати чистоту та порядок біля пам’ятника «Медичним сестрам»

протягом року

 

Студентська рада

 

 

4.      

Тематичні виховні заходи з екологічної тематики

протягом року

Викладачі біології,

керівники груп

 

5.      

Конкурси-вікторини з біології, хімії, екології у рамках тижня природничо-наукового циклу

грудень

голова ЦМК і викладачі циклу

 

6.      

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Зустріч з ліквідаторами

квітень

Заст. директора,

керівники груп

 

7.      

Екологічні десанти

протягом року

Керівники груп

 

8.      

Тематичні бесіди на тему: «Наше здоров’я залежить від нас самих»; «Лікарські рослини нашого регіону»; «Чиста вода – запорука здоров’я»; «Червона книга – знак біди»

протягом року

 

Керівники груп

 

9.      

Виховні години: «Екологія мого краю»; «Бережемо довкілля»; «Моя квітуча Україна»

протягом року

 

Керівники груп,

зав. читальною залою

 

10.  

Проводити дослідницькі екскурсії по рідному краю

протягом року

Викладачі біології

 

11.  

Відвідування фітомузею коледжу

«Лікарські рослини Слобожанщини»

протягом року

Зав. музею

 

 

9. Фізичне та валеологічне виховання. Формування здорового способу життя

Мета: Формування здорового способу життя, забезпечення повноцінного розвитку молоді; охорона й зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров‘я.

№ з/п

ЗМІСТ

Термін виконання

Виконавець

Відм.

про вик

1.      

Залучення студентів у спортивні секції та організація їх занять

протягом року

Викладачі фіз. виховання

 

2.      

Здійснювати лікувально-профілактичний контроль за станом здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки студентів

протягом року

 

Викладачі фіз.виховання, медичний працівник

 

3.      

Участь спортивних команд коледжу в міських змаганнях

протягом року

Викладачі фіз. виховання

 

4.      

Заходи до Дня фізкультури і спорту України

вересень

Викладачі фіз. виховання

 

5.      

Спортивні змагання. Випробування для молоді

протягом року

Викладачі фіз. виховання

 

6.      

Проводити санітарно-гігієнічне навчання з тем: «Зовнішній вигляд медичного працівника»; «Дотримання правил особистої гігієни»; «Повноцінне раціональне харчування»; «Гігієна статевого життя»; «Фізкультура і здоров’я»

протягом року

 

Керівники груп,

викладачі

 

7.      

Тематика бесід з циклу: «За здоровий спосіб життя»; «Шкідливі звички заважають бути здоровим»; «Дія алкоголю і тютюну на молодий організм»; «Шлях до наркозалежності»

протягом року

 

Керівники груп,

Викладачі фізичного виховання

 

8.      

Ознайомлення студентів з історією спортивного руху, традиціями, з досягненнями українських спортсменів

протягом року

 

Викладачі фізичного виховання

 

9.      

Організація творчих груп студентів старших курсів по пропаганді здорового способу життя серед першокурсників і учнів шкіл

протягом року

 

Заст. директора,

члени студ. ради

 

10.  

Ознайомлення з основними принципами та методами профілактики інфекційних захворювань, травматизму, нещасних випадків

протягом року

 

Керівники груп,

 ведучі спеціалісти-медики

 

11.  

Випуск санбюлетенів по здоровому способу життя

протягом року

Заст. директора, члени студ. ради

 

 

10. Робота з батьками

Мета: Спільна цілеспрямована робота з виховання шляхом залучення батьків до освітнього процесу. Інформування батьків про результати навчання та дисципліну студентів.

№ з/п

ЗМІСТ

Термін виконання

Відповідальний

Відм. про вик.

1.      

Ознайомлення з сімейним станом студентів з метою цілеспрямованої виховної роботи

вересень – жовтень

 

Керівники груп

 

2.      

Проведення батьківських зборів (в умовах карантину – дистанційно)

за графіком

Адміністрація коледжу

 

3.      

Індивідуальна робота з батьками з метою виявлення особливостей у поведінці. Проведення моніторингу стану здоров‘я студентів

вересень – жовтень

 

Зав. відділеннями,

керівники груп,

мед. працівник

 

4.      

Організація інформативності батьків з питань успішності і відвідування студентами занять

протягом року

 

Керівники груп

 

5.      

Загальні збори студентів, які проживають у гуртожитку

 (із запрошенням батьків).

2 рази на рік

 

Заст. директора, вихователь

гуртожитку

 

6.      

Організувати правовий консультативний пункт коледжу для дітей та батьків

1-а та 4-а п’ятниця кожного місяця

Викладач правознавства

 

7.      

Консультації для батьків: «Права дитини»; «Запобігання насиллю в сім’ї»; «Організація раціонального харчування підлітка»;«Взаємовідносини в сім’ї».

протягом року

 

Заст. директора,

 ведучі спеціалісти-лікарі

 

8.      

Залучення батьків до організації і проведення коледжанських заходів та участі у спільних засіданнях педагогічної ради.

протягом року

 

Керівники груп

 

9.      

Робота з батьками із роз’яснення проблем булінгу серед підлітків, ознайомлення з законодавством

протягом року

 

Заст. директора

 

10.  

Здійснювати роботу по профілактиці правопорушень

протягом року

Заст. директора, соц. педагог

 

11.  

Залучення батьків для косметичного ремонту кімнат гуртожитку (де мешкають студенти)

червень

 

Зав. гуртожитку, вихователь

 

12.  

Інформування батьків студентів за тематикою:

-         відповідальність батьків за виховання дітей;

-         актуальні проблеми виховання молоді на сучасному етапі;

-         підготовка до ДПА;

-         підсумки практики та підготовка до державних іспитів.

1-2 рази на семестр

(2-3 рази на рік)

 

Керівники груп

 

13.  

Проводити анкетування батьків (дистанційно в умовах карантину)

протягом року

Заст. директора

 

14.  

З метою досягнення єдності сім’ї і коледжу та профорієнтаційної роботи проводити – «Дні відкритих дверей» (онлайн – в умовах карантину)

протягом року

Заст. директора

 

 

Заступник директора                                                                        Л. Поєдинцева