Концепція

КОНЦЕПЦІЯ

 освітньої діяльності

за спеціальністю 223 Медсестринство

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж ім.Марії Шкарлетової» Харківської обласної ради

Код та найменування спеціальності: спеціальність 223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я

Рівень вищої освіти: початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти підготовки молодшого спеціаліста

Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм: освітньо-професійні

програми «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа» затверджені педагогічною радою коледжу.

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС та строк навчання:

ОПП «Сестринська справа», «Лікувальна справа» – 180 кредитів (4 роки);

ОПП «Акушерська справа» – 150 кредитів (2 роки 5 місяців)

Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати навчання (в разі наявності): відсутні

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти:

інтегральні (здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у медичній професійній діяльності, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов.)

загальні (здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу інформації; здатність до планування та організації професійної діяльності; здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність використовувати інформаційні та комунікативні технології; здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт; здатність працювати в команді; здатність застосовувати теоретичні знання в практичних ситуаціях; здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, генерувати ідеї; здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)).

фахові (здатність застосовувати професійні та нормативно-правові стандарти в повсякденній медичній практиці; здатність використовувати теоретичні знання та практичні уміння при виконанні сестринських втручань відповідно до клінічних протоколів та стандартів сестринської діяльності; здатність розпізнавати та інтегрувати ознаки здоров’я і його зміни, хвороби чи інвалідності, обмежень можливості повноцінної життєдіяльності, визначати проблеми при різних захворюваннях та станах; здатність дотримуватись принципів етики і деонтології; здатність оцінювати стан пацієнта з метою встановлення діагнозу, планування втручань, їх реалізацію та корекцію; здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з метою профілактики захворювань та поліпшення здоров’я; здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності до вимог санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки; здатність ефективно застосовувати сукупність медичних навичок, втручань, дій та лікарських засобів з метою оцінки функціонального стану пацієнта, відповідно до діагностичних досліджень та взяття матеріалу для лабораторних досліджень; здатність ефективно застосовувати сукупність медичних навичок (умінь) та медичних засобів, втручань та дій для відновлення здоров’я (реабілітації); здатність застосовувати сукупності медичних навичок (умінь), втручань, дій та медичних засобів для надання невідкладної допомоги).

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати:

32 Фахівці в галузі біології, агрономії та медицини

3221 Медичні асистенти

323    Медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам

3231 Медичні сестри, що асистують професіоналам

3232 Помічники професіоналів-акушерів

3221 Фельдшер

Фельдшер із санітарної освіти

Фельдшер санітарний

Фельдшер станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

3231 Сестра медична

Сестра медична з дієтичного харчування

Сестра медична з косметичних процедур

Сестра медична з лікувальної фізкультури

Сестра медична з масажу

Сестра медична з фізіотерапії

Сестра медична з функціональної діагностики

Сестра медична зі стоматології

Сестра медична милосердя

Сестра медична операційна

Сестра медична патронажна

Сестра медична поліклініки

Сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

Сестра медична стаціонару

Сестра медична – анестезист

Статистик медичний

Технік-ортезист-гіпсовиливальник

3232 Акушерка

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання:

повна загальна середня освіта

Порядок оцінювання результатів навчання

Система оцінювання знань студентів коледжу включає:

  • вхідний (діагностичний);
  • поточний;
  • семестровий;
  • директорський контроль знань;
  • перевірка залишкових знань студентів за тестовими завданнями;
  • написання комплексних контрольних робіт з дисципліни;
  • атестація знань та вмінь випускників.

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за чотирибальною шкалою – («відмінно», «добре»,  «задовільно», «незадовільно»).

Атестація здобувачів вищої освіти проводиться у два етапи: теоретичний – ліцензійний, інтегрований іспит «Крок М.» та практичний – комплексний кваліфікаційний екзамен, з виставленням однієї оцінки.