Лизогуб Юрій Іванович

         Україна взяла напрямок до Європейського освітнього простору, приймає світові еталони ринку праці, в основі яких особиста ініціатива, конкурентоздатність, високий професіоналізм, прагматизм, бізнес-здібності.

        У Національній доктрині розвитку освіти зазначено: «Нові умови життя потребують нового мислення, нової культури діяльності, а звідси – якісно іншого рівня освіченості, здатності до постійного оновлення знань, формування у підростаючого покоління сучасного світогляду, розвитку творчих здібностей і самореалізації».

        Тенденція до індивідуалізації самостійної роботи, можливості переходу до особистісної моделі підготовки спеціаліста підвищує вимоги до сучасного викладача як організатора і керівника самостійної роботи студента. Викладач має переконати студента, що вчитись – означає вчити себе, а вміння самостійно вчитися – це справжнє мистецтво та важлива характерна риса розвиненої особистості.

         Викладач, по-перше, повинен добре знати індивідуальні можливості студента до навчання,  самостійної роботи. По-друге, створити належне інформаційне забезпечення самостійної роботи.

         По-третє, вирішити питання, як розвивати у студентів потребу в самостійній праці, як стимулювати індивідуальний творчий процес пізнання.

Кожен викладач, організовуючи свою педагогічну діяльність, створює авторську педагогічну технологію. Він вільний у засобах та методах організації самостійної роботи студентів. Але кожний викладач має керуватися принципами індивідуально-диференційованого підходу, визначати рівень готовності студента до самостійної роботи, а також - індивідуальні можливості і особливості студента.

        У нашому медичному коледжі працює штатний психолог. Тому кожен новий набір студентів, а іноді і студенти старших курсів проходять різні види тестування (тести інтелекту Г.Айзенка, креативності Кеттела, здібностей до творчої діяльності), де виявляються їх інтелектуальні, творчі здібності. Спілкуючись з психологом, класними керівниками груп, викладачі клінічних дисциплін мають можливість краще пізнати інтелектуальні здібності та  особистість кожного студента групи, в яких вони викладають. Це дає змогу більш конкретно планувати  самостійну роботу кожного студента.

        Для організації позааудиторної самостійної роботи студентів у нашому коледжі створені певні умови. Це тренажерні кабінети з різних клінічних дисциплін, які мають відповідне обладнання, методичне забезпечення, вони постійно поповнюються роздатковим матеріалом.  У цих кабінетах для проведення консультацій складено графік чергування викладачів.

        У коледжі працюють два комп’ютерних класи з електронною бібліотекою та можливістю виходу в Internet. Також відкритий сайт коледжу, який дає можливість студентам опановувати матеріал в домашніх умовах. Участь студентів у цьому процесі допомогла значно розширити навчальний матеріал (відеофільми, слайди, реферати та ін.).

        Традиційно працюють бібліотека та читальний зал коледжу. На початку навчального року разом з лікувально-профілактичними закладами міста укладаються домовленості про можливість чергування студентів у відділеннях стаціонару в позааудиторний час. Перед чергуванням студенти вивчають методичні рекомендації до СПРС, уточнюють мету та завдання, після чергування у відділенні заповнюють звіт.

        Джерел самостійного отримання інформації дуже багато, тому в своїй організації СПРС я намагаюсь визначати пріоритетні теми згідно з робочою навчальною програмою. Постійно розширюю та удосконалюю методичні рекомендації по виконанню цієї роботи. Включаю час для контролю отриманих знань при плануванні та організації аудиторних занять, удосконалюю критерії оцінювання.

        Логічним завершенням самостійної позааудиторної роботи студентів може бути написання науково-дослідної роботи із захистом  на студентській науково-практичній конференції. Це ще більше мотивує, стимулює та показує практичне значення цієї роботи.

        Побудова навчання на принципах самостійності і самоорганізації – актуальна проблема реформування системи підготовки майбутніх фахівців.