Компаніець Тетяна Леонідівна

          Тенденції розвитку сучасного суспільства, виражена спрямованість його на інформатизацію усіх галузей виробництва, суспільного і особистого життя, визначають необхідність усе більш широкого використання інформаційних технологій і у освітніх галузях. Сучасна освіта передбачає наявність високої фахової підготовки медичних фахівців з міцною базою загальноосвітніх та професійно-орієнтованих знань, умінь, навичок та якостей особистості фахівця.

           Реформування охорони здоров’я в Україні визначило нагальну потребу вдосконалення фахової медичної освіти, розширення напрямів підготовки висококваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, освоєння та впровадження наукоємних та інформаційних технологій, конкурентноспроможних на ринку праці. З метою підвищення науково-методичного потенціалу навчального закладу у 2004 році Куп'янський медичний коледж імені Марії Шкарлетової став співзасновником навчально-наукового комплексу з Харківським національним медичним університетом. Також педагогічний колектив плідно співпрацює з вищими медичними навчальними закладами ІV рівня акредитації, Українською медичною стоматологічною академією, Національним фармацевтичним університетом, Харківською медичною академією післядипломної освіти.

          Сьогодні пріоритетним завданням розвитку коледжу є досягнення світових стандартів медичної освіти на засадах соціальної справедливості, толерантності, суспільної злагоди й партнерства всіх учасників освітньої діяльності, поєднання фундаментальності та фаховості освітніх програм, на засадах індивідуалізації змісту підготовки медичних кадрів, соціальній обґрунтованості та інноваційності змісту медичної освіти, її безперервності, системності та систематичності, адаптації світового досвіду та збереження кращих вітчизняних  освітянських програм, освоєння та впровадження наукоємних та інформаційних технологій       

Головним стратегічним завданням коледжу є формування інтелектуальної еліти країни у сфері медицини та підготовки справжніх професіоналів.

          Реалізація цього завдання можлива за умови комплексної діяльності за такими напрямками:

1.     Залучення, підготовка, виховання, моральне та матеріальне заохочення порядних, талановитих, відданих своїй справі науково-педагогічних працівників.

2.     Відбір абітурієнтів із високим рівнем креативності та інтелекту, здатних оволодівати високою культурою мислення, практичними вміннями та навичками.

3.     Підвищення якості навчально-методичної роботи, вдосконалення організації навчального процесу в усіх його складових: від підготовки занять до діагностики знань, умінь і навичок.

4.     Якісна перебудова виховної роботи з використанням досвіду студентського самоврядування та конкурентних засад в усіх сферах життя: від навчального процесу, спорту до побутових сфер.

 

            Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні – одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У вітчизняних вищих навчальних закладах в останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних дисциплін

            Процес інформатизації є закономірним і об'єктивним процесом, характерним для всієї світової спільноти. Він проявляється в усіх сферах людської діяльності, у тому числі і в освіті. Багато в чому завдяки цьому процесу стала можливою нова  форма навчання – інформаційні технології навчання, яке вбирає в себе кращі риси традиційних форм навчання – проведення лекцій, прктичних занять, виконання позаудиторних робіт студентами і добре з ними інтегрується. Застосування інформаційних технологій часто називають формою навчання XXI століття.  Інформаційні технології навчання сприймаються як "технології-цінності", створює реальні передумови для використання користувачем найбільш ефективних і зручних саме для нього комп'ютерних навчальних систем.

            Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив зробити висновок, що при розкритті інформаційних технологій навчання, їм властиві не одна, а кілька істотно важливих ознак, і через те будь-якій з них можна віддати перевагу лише в цілком конкретних педагогічних умовах. Поєднуючи і взаємодоповнюючи традиційні і нетрадиційні методи навчання у вищих навчальних закладах можна досягти очікуваних результатів.

            При впровадженні інформаційних технологій в системі медичної освіти збільшується об’єм і складність програм, прискорюються темпи навчання, змінюються освітні технології. Тому важливо застосовувати такі форми і методи, які б забезпечили високу пізнавальну активність студентів і дали можливість підвищити їх рівень знань та вмінь. У своїй педагогічній діяльності з метою формування пізнавальних інтересів студентів викладачі, які проводять підготовку медичних сестер, використовують інформаційні методи навчання, які допомагають підготувати конкурентоспроможного медичного фахівця.

            На сучасному етапі комп'ютеризації дидактичні можливості використання обчислювальної техніки пов'язують із підвищенням інтенсифікації процесу навчання, але для цього потрібно мати навчальні програми, які б відповідали високим педагогічним вимогам. Одним із ефективних засобів використання комп'ютера в навчанні є його здатність керувати навчальним процесом студентів. Він може забезпечити індивідуальне навчання, самостійну роботу, допомогти студентові у разі необхідності при розв'язуванні різноманітних задач. Комп'ютерні засоби навчання повинні створюватися на основі предметного змісту і відповідно до програм навчальних курсів, але при цьому можуть створюватися засоби для використання у вивченні різних навчальних дисциплін: Комп'ютерні засоби навчання повинні легко адаптуватися до різноманітних конфігурацій обчислювальної техніки, а також відповідати рівню знань, умінь і навичок користувача, меті навчання, віковим особливостям студенті. У сучасних умовах ринкових відносин і запровадження ринку праці значно підвищуються ці вимоги до підготовки фахівців з вищою освітою. Йдеться про вироблення у майбутніх працівників таких рис особистості, які б свідчили про їх готовність до самостійної пізнавальної діяльності Виникає потреба сформувати демократичний тип викладання, що означає творчу співдружність студента і викладача, підвищення особистої відповідальності самого студента за результати навчання.

             Отже, узагальнюючи сказане можна зробити  висновок, що впровадження інформаційних технологій в процес підготовки медичних сестер надасть майбутнім спеціалістам розширювати свої можливості, спонукає до активної навчальної діяльності, стане гарним засобом активізації пізнавальної діяльності, надасть можливість з цікавістю вивчати будь-які  дисципліни.