Степанов Олександр Володимирович

         Про необхідність підвищення компетентності випускників вищих навчальних закладів наголошується у Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті. Важливо зауважити, що у наш час у науці відсутній однозначний підхід до визначення понять «компетентність», «професійна компетентність».

         Протягом навчання компетентність студентів вищих навчальних закладів зростає через засвоєння теоретичних знань, оволодіння різними практичними методами роботи, прояву професійної критичності, мислення. Необхідність інтеграції медичної освіти у європейській простір вимагає підвищення рівня як теоретичної, так і практичної підготовки випускників. Разом з тим, реформується і сама система охорони здоров’я, оновлюються  методики діагностики, лікування і догляду за пацієнтами, практична медицина ставить конкретні завдання щодо підготовки фахівців. Все це вимагає від нас підвищення якості практичної підготовки шляхом реалізації нових форм і методів.

         Однією з ланок засвоєння студентами Куп’янського медичного коледжу навчального матеріалу й основою професійної освіти є практична підготовка, яка включає навчальну ( практичні заняття з теоретичним курсом), виробничу та переддипломну практику. Відповідні знання та практичні вміння формуються у студентів на заняттях у кабінетах доклінічної практики та на клінічних базах під керівництвом викладачів і медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів. Велика увага приділяється індивідуалізації практичного навчання. В усіх кабінетах, лабораторіях обладнані робочі місця, де студенти відпрацьовують практичні навички.   У коледжі запроваджений фантомний курс у самостійній роботі студентів для засвоєння усіх практичних навичок і вмінь у тренажерних кабінетах. Практика студентів, її організація і проведення здійснюється відповідно до діючих планів, програм, наказів Міністерства охорони здоров’я України № 690 від 07.12.2005р. «Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації», Міністерства освіти і науки України № 93 від 08.04.1993р. «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України».

         Важливе значення для підготовки майбутніх фахівців має потужна клінічна база, яка дає змогу завершити вивчення клінічної теми біля ліжка тематичного пацієнта, а не обмежуватись лише фантомним курсом.

         Бази практики: Куп’янська центральна міська лікарня, Куп’янська  міська лікарня, Борівська центральна районна лікарня, Шевченківська центральна районна лікарня, Чугуївська центральна районна лікарня, Дворічанська центральна районна лікарня, Великобурлуцька   центральна районна лікарня, ДЗ «Дорожня клінічна лікарня ст. Харків СТГО «Південна залізниця», КУ Куп’янський психоневрологічний інтернат, Куп’янське міжрайонне управління Головного управління держсанепідслужби у Харківській області, Відділкова лікарня станції Куп’янськ-Вузловий.

         Кабінети на клінічних базах оснащені діагностичною апаратурою, забезпечені обладнанням, інструментарієм, предметами догляду за пацієнтами. Методичне забезпечення кабінетів відповідає нормативним вимогам: створено навчально-методичні комплекси, інструкції для проведення практичних занять, алгоритми, роздатковим матеріал навчального та контролюючого характеру.

         До навчального процесу залучені операційні зали, перев’язочні, маніпуляційні, діагностичні кабінети, травмпункти, кабінети функціональної та лабораторної діагностики, станції швидкої медичної допомоги, кабінети профілактичних щеплень. Студенти мають можливість ознайомитись з досягненнями медичної науки, сучасними методами діагностики та лікування, що викликає підвищену зацікавленість до навчання.

         Функціонування навчальних кабінетів на клінічних базах, де створені належні умови для практичного навчання, забезпечення їх відповідним обладнанням та методичними матеріалами дає якнайширші можливості для повноцінного проведення занять, дозволяють створити життєву ситуацію “Пацієнт – медпрацівник”.

         Одним із складових удосконалення практичної підготовки студентів Куп’янського медичного коледжу став проект, який на даний час повністю реалізований, НАВЧАЛЬНА БАЗА «ШВИДКА ДОПОМОГА». На даний час цей проект в Україні один, тільки в нашому коледжі є власний автомобіль “Швидка допомога”. У вересні 2012 р. коледж одержав автомобіль швидкої  медичної допомоги. Був одержаний дозвіл на використання автомобіля у складі лікарських виїзних бригад медичної допомоги. Розроблено формулу щоденника навчально-виробничої практики у складі виїзних лікарських бригад, де відображений об’єм виконаної роботи, практичних навичок, а також відгуку і оцінка роботи студента за кожне чергування. В щоденнику відображено практичні навички, якими повинні володіти студенти після закінчення практичних занять на станції “ШМД”.

          Із впровадженням у практику підготовки молодших спеціалістів власної виїзної навчальної бази автомобіля “Швидка допомога” значно збільшується кількість годин практичної підготовки при безпосередній роботі з пацієнтами, членами його сім’ї на до госпітальному етапі. Використання власного автомобіля є інноваційною технологією реалізації міждисциплінарної інтеграції набутих теоретичних знань, і їх практичне застосування сприяє розвитку клінічного мислення. Використання навчальної бази “Швидка допомога” є інноваційною технологією організації позааудиторної роботи студентів та удосконалення системи практичного тренінгу, яка дозволить відпрацьовувати багато навичок. Прискорюється професійна адаптація студентів – старшокурсників до умов практичної медицини та надання вчасної допомоги, відпрацювання тактики фельдшера на до госпітальному рівні. Посилюється деонтологічний аспект підготовки молодших медичних спеціалістів, коли студент на виїзді повинен усвідомлено використовувати відповідні знання з питань професійної етики і деонтології, умінні будувати свої відносини з пацієнтами та їх рідними, а також з колегами на професійній морально-психологічній основі, дотримуватися норм етико – деонтологічного спілкування, а також можливість контролювати власні емоції, почуття та інше.

          Керівники лікувально-профілактичних установ, де працюють випускники коледжу, зазначають, що підготовка фахівців відповідно до освітнього рівня відповідає державним вимогам і стандартам, спеціалісти мають організаторські здібності, вміють приймати професійні рішення, самостійно розв’язувати виробничі, педагогічні, діагностичні, контролюючі і організаційні завдання, володіють комплексом знань з професійних дисциплін.