Луценко Наталія Миколаївна

           Підвищення ефективності навчального процесу, досягнення запланованих результатів у навчанні  забезпечує використання інноваційних технологій. Інтерактивні методи навчання є ефективним засобом формування загальних компетенцій. Сучасна освіта передбачає активну участь студентів у цьому процесі, потребує напруженої розумової праці та творчого мислення. Цього можна досягти, в більшій мірі, за допомогою впровадження інтерактивних методів навчання.

           Міждисциплінарна конференція як форма організації навчального процесу передбачає присутність в одній аудиторії студентів, які об'єднані однією метою щодо розв'язання певної теоретичної чи практичної проблеми. Обрана тема визначає зміст конференції. Одним із методів  міждисциплінарної інтеграції є проведення об’єднаної конференції з декількох дисциплін (наприклад, акушерства, гінекології та педіатрії). Таку форму навчання доцільно застосовувати на заняттях узагальнення і систематизації знань, як тематичний підсумок вивченого матеріалу. Метою конференції є поглиблення, зміцнення, розширення набутих знань студентів; розвиток і саморозвиток їхніх творчих здібностей та активності; створення передумов самовиховання, самовдосконалення, самовизначення.

            Під час проведення міждисциплінарної конференції можна використати елементи проблемного навчання чи дискусії. Такі конференції будуть емоційними та цікавими, будуть спонукати студентів до активної розумової діяльності.

            Застосування методу міждисциплінарної конференції потребує розробки чіткого  методичного сценарію, який має включати підготовчий, основний та заключний етапи. Підготовчий етап має включати  консультації з викладачами відповідних дисциплін за темами доповідей. Викладач має оголосити тему, мотивацію конференції за тиждень до її проведення. В цей же час формують кооперативні групи. Викладачі мають надавати консультації з проблемних питань обраної теми. На підготовчому етапі студенти проводять пошук та аналіз інформації з отриманої теми, готують доповіді по групах. У співпраці з викладачами обговорюють теми доповідей. Окрему увагу слід приділити організаційному моменту конференції, оголосити план роботи та теми доповідей, встановити критерії оцінки результатів діяльності студентів та ознайомити їх з ними.

             На основному етапі заслуховують доповіді, проводять дискусію з елементами проблемного навчання, працюють в кооперативних групах  по вирішенню проблемних ситуацій. Викладач роз’яснює незрозумілі, спірні питання, активізує увагу на міждисциплінарній інтеграції, оголошує запитання для дискусії чи створює проблемні ситуації, координує роботу студентів, слідкує за дотриманням вимог до проведення дискусії. На підсумковому етапі підводять підсумки конференції. Викладач пропонує студентам зробити висновки, корегує та узагальнює їх, оцінює роботу студентських груп та кожного студента окремо, культуру мовлення під час публічного виступу. Студенти беруть участь у колективному обговоренні, доводять власну точку зору. Матеріали методичного забезпечення заняття мають включати теми для доповідей, проблемні ситуаційні завдання, запитання для проведення дискусії, критерії оцінювання, пам’ятки студентам (наприклад, етапи підготовки публічного виступу, як привернути увагу слухачів, як брати участь у дискусії).

            Застосування методу міждисциплінарної конференції при викладанні клінічних дисциплін у медичному коледжі сприяє розвитку мислення студента, його здібностей, допомагає втілювати свої знання та вміння в практичну діяльність, навчає ефективній роботі у команді. Студенти вчаться використовувати знання з інших дисциплін, інтерпретувати отримані дані, аналізувати клінічні, вирішувати проблемні ситуації, приймати відповідальні рішення, робити висновки. Слід також звернути увагу на те, що студенти одночасно використовують знання з різних дисциплін, вчаться виступати публічно, вміло вести дискусію, аналізувати завдання дослідницького характеру. Отже, такий метод має свої переваги: формуються мотиви навчання, вміння співпрацювати, розвивається навчальна діяльність (планування, контроль), виконується великий обсяг роботи. Все це позитивно впливає на фаховий розвиток майбутніх медичних працівників.

            Таким чином, метод міждисциплінарної конференції при викладанні клінічних дисциплін сприяє більш ефективному розвитку у студентів професійних здібностей, вмінню об'єднуватися з іншими членами колективу, розвитку здатності визнавати і поважати думки колег.