Суббочева Тетяна Василівна

           Нова освітня ситуація, яка склалася у зв’язку з формуванням зони європейської вищої освіти, вимагає інтенсифікацію навчання.

           Процес  здобуття професійних знань та вмінь на сучасному етапі ускладнюється ще тим, що постійно зростає обсяг інформації, яку повинен засвоїти студент, зменшується кількість годин, відведених на вивчення клінічних дисциплін, відповідно до обсягу матеріалу, який необхідно опрацювати студенту в позааудиторний час. У навчальному процесі викладач виступає як організатор і керівник пізнавальної діяльності студентів, саме він повинен уміло керувати процесом навчання. Перед нами, викладачами-клініцистами, постало завдання: створити належне інформаційне забезпечення самостійної роботи, що, на нашу думку, дає можливість найбільш раціонально і продуктивно засвоювати навчальний матеріал.

           З метою оптимізації самостійної роботи була надана належна увага таким видам роботи, як: удосконалення професійних навиків у процесі самостійної роботи, закріплення алгоритмів маніпуляцій, творча робота з навчально- методичною літературою, залучення студентів до науково-пошукової діяльності, формування етико-деонтологічних норм та комунікаційних здібностей студентів. Викладачами коледжу з  метою підвищення самостійної роботи підготовлені методичні рекомендації з найбільш важливих тем, передбачених програмою. Окрім теми, мети, перелічених навичок, якими повинен опанувати студент, блоку інформації, алгоритмів та відеоалгоритмів виконання тих чи інших маніпуляцій для самоконтролю студента пропонується перелік питань, тести, типові та атипові ситуаційні задачі, список літератури.

           При вирішенні  ситуаційних задач у процесі самостійної позааудиторної роботи студенти використовують елементи творчої діяльності. Ситуаційні задачі складені так, щоб студент міг логічно оцінити дані, подані в задачі, і на основі вивченого матеріалу дійти висновку та звірити з еталоном відповіді. Це дозволяє студентам якісно підвищити свій рівень знань із основ медсестринства  та медсестринства в терапії. Більшу частину самостійної роботи студенти виконують у наукових гуртах, у планах роботи яких передбачено самостійну пошуково-дослідницьку роботу під керівництвом викладача, написання рефератів, роботу біля ліжка хворого, написання медсестринської історії хвороби пацієнта, підготовку бесід із хворим на задану тематику тощо. На щорічній студентській конференції за підсумками науково-дослідної роботи в рамках гуртків виступають студенти з цікавими доповідями.

           З метою поглибленого вивчення матеріалу студентам пропонується робота в мережі Інтернет. Студенти самостійно опрацьовують запропоновану навчальну та наукову інформацію, знайомляться з найсучаснішими досягненнями в медицині. Ця робота розглядається нами як цілеспрямований, організований процес навчання, один із засобів пізнання, який сприяє розвитку наукового, творчого мислення, підвищує культуру професійної діяльності, формує інформаційно-мотиваційну сферу. Робота у всесвітній інформаційній мережі – це поштовх до розвитку творчості, активності студента, до розвитку особистості, яка може самореалізуватися.

           Шляхом застосування традиційних та сучасних джерел інформації самостійної роботи ми реалізуємо інформаційну та світоглядну функції навчання, що  дозволяє одержати міцні, ґрунтовні, повні знання з клінічних дисциплін.

Актуальні проблеми формування особистості медичного працівника середньої ланки