Моісеєва Яна Вікторівна

    У сучасних умовах зростає значущість підвищення кваліфікації викладачів як складової системи неперервної освіти, актуалізується необхідність у педагогічному управлінні процесом розвитку творчої, активної особистості.

          Актуальність теми зумовлюється потребами практики в підготовці фахівців нової генерації, здатних формувати та розвивати в громадян спроможність до самостійного продуктивного вивчення мов як засобу самореалізації та пристосування до динамічних життєвих умов. Ця тенденція відображена в Загальноєвропейських рекомендаціях із мовної освіти, Державному стандарті базової, повної  та вищої освіти. З огляду на це, актуальними нині є якість занять з іноземної мови, відповідно зростає потреба у висококваліфікованих викладачах іноземних мов.

          Проблема підготовки майбутнього викладача іноземних мов була предметом дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних учених. У дослідженні виявлено загальноєвропейські вимоги до підготовки викладачів іноземних мов в Україні: 1) структура навчальних курсів; 2) знання та розуміння базових положень викладання іноземної мови; 3) уміння і стратегії навчання та викладання іноземної мови; 4) різноманітні цінності та важливі аспекти викладання іноземної мови.

          Організація підготовки педагогічних кадрів для закладів освіти в Україні ґрунтується на давніх традиціях і тісно пов’язана з особливостями розвитку освіти в країні, а також – з поширенням та викладанням іноземних мов. Підготовку викладачів іноземних мов як іншомовну педагогічну освіту здійснюють університети та педагогічні вищі школи. Навчання в університетах відбувається в педагогічному відділенні на відповідному факультеті.

          Організація навчального процесу відбувається в умовах традиційної лекційно-семінарської системи, а також – інтегрованих занять, проектів. Велике значення надається практичним заняттям, тренінгам із формування необхідних професійних навичок, кейс-стадіз, семінарам з імітації, моделювання ситуацій. Активне використання технічних засобів, комп’ютерної та відеотехніки оптимізує процес оволодіння фахівцями необхідними компетентностями. Професійна компетентність викладача іноземних мов в Україні має складну структуру, компонентами якої є фахова, методична, соціальна та особистісна компетентності.

          Перспективними напрямами щодо вдосконалення організації підготовки кваліфікованих викладачів іноземної мови є:

1)    перегляд змісту навчальних дисциплін на основі міждисциплінарності знань; надання переваги практичній орієнтації знань;

2)    удосконалення співвідношення компонентів теоретичної та практичної професійної підготовки;

3)    розширення обсягу та змісту практичної підготовки; реалізаціюя блоково-модульного підходу до побудови навчальних програм.

          Розширення форм організації навчального процесу можливе завдяки використанню прогресивних форм, це можуть бути: спеціалізовані семінари із залученням науково-педагогічних працівників різних навчальних закладів і досвідчених практиків; проектне навчання; тренінги; заняття з використанням відеозаписів власних заходів; заняття, організовані за методом аналізу ситуацій; семінари моделювання та імітації ситуацій; інтегровані заняття.