Поляк Марина Григорівна

           Професія медичної сестри є динамічною, такою, що повинна завжди знаходити оптимальні шляхи задоволення потреб пацієнтів. Тому медсестринство зосереджує свою увагу на стані людини, якості життя, якості допомоги і догляду та наданні медичної допомоги. Необхідно, щоб медсестринський догляд здійснювався за принципом благочинності і творив добро та не завдавав шкоди.  

          Згідно з новою концептуальною медсестринською моделлю, одним із основних завдань предмету “Медсестринство в хірургії” є зосередження уваги на ключових функціях медсестри, а саме:

1.     Забезпечення і керівництво сестринською допомогою.

2.     Навчання хворих і персоналу медико-санітарної допомоги.

3.     Діяльність якості ефективного члена бригади.

4.     Розвиток практики сестринської справи через критичне мислення і наукові дослідження.

          У відповідності до стандарту медсестринства в хірургії студенти не лише повинні оволодіти основними знаннями та вміннями, що передбачені навчальними програмами, а й опанувати теорію і філософію сестринської справи, універсальні потреби людини, вміти здійснювати етапи сестринського процесу, документувати його, навчити пацієнта самодогляду і, що є одним з найважливіших моментів, – досконало володіти технікою професійного спілкування.

         Від вміння викладачів медсестринства в хірургії розкрити основні клінічні прояви хірургічної патології та етапи медсестринського процесу, залежить подальше засвоєння студентами навчального матеріалу.
        Усвідомлюючи це, на теоретичних заняттях бажано використовувати елементи ділових ігор, під час яких у студентів розвиваються комунікативні здібності, а також формуються основні етичні елементи сестринського догляду.
         Для надання якісної допомоги пацієнтові медсестра повинна досконало оволодіти навиками підготовки пацієнта до лабораторних досліджень та інструментальних обстежень, догляду за пацієнтами у перед- та післяопераційні періоди, маніпуляційною технікою, а також набути навики спілкування з пацієнтами, їх оточенням, вміти навчити пацієнта, а при необхідності – і членів сім’ї елементам догляду в домашніх умовах.
          З цією метою викладачі медсестринства в хірургії повинні досить вдало практикувати використання методів активного навчання:

-     розгляд і обговорення ситуаційних задач;

-     ставлення проблеми та її колегіальне вирішення;

-     використання рольових ігор;

-     моделювання клінічних ситуацій;

-     вироблення стандартів сестринського догляду.

       На кожному практичному занятті слід використовувати моделювання клінічних ситуацій в ракурсі нової концептуальної моделі, що дає змогу наблизити студентів до реалії майбутньої професійної діяльності.  Приділяти увагу питанням психології відносин: медсестра – пацієнт – сім’я.
          З метою оцінювання знань та вмінь студентів бажано використовувати рейтингову систему. Суть цієї системи полягає в отриманні максимальної кількості балів на всіх етапах заняття. Використання такої системи оцінювання дає змогу уникати суб’єктивності в оцінюванні знань та вмінь студента.

         Велику увагу в професійній підготовці слід приділяти раціональному використанню кабінетів хірургічної доклінічної практики. В цих кабінетах студенти мають змогу відпрацьовувати практичні навики на фантомах, керуючись алгоритмами, які розроблені викладачами нашого медичного коледжу з кожного практичного навику. Налагоджена індивідуально-консультативна робота при кабінетах.

           У підготовці медичних сестер слід використовувати вже набутий багатий досвід більш кваліфікованих викладачів. У роботі сестри мають дуже важливе значення відпрацьовані до автоматизму практичні навики, але, щоб надавати високу професійну сестринську допомогу, необхідно, щоб медсестра була здатна логічно обґрунтувати свої дії і повинна мати стандарти, відносно яких можна було б оцінити сестринську практику, і не менш важливим є досконале оволодіння медсестрою технікою професійного спілкування.

          Проблемним питанням, над яким працюють викладачі медсестринства в хірургії, є ефективне засвоєння студентами покрокових етапів сестринського процесу. Адже, згідно з програмою, ми повинні навчити студентів визначити цілі сестринського догляду, цілі сестринського втручання з пріоритетних проблем пацієнта, визначити моменти оцінки і строки досягнення кожної цілі, документувати етапи сестринського процесу, співставляти очікувані результати з досягнутими.

           Викладачами Куп'янського медичного коледжу імені Марії Шкарлетової проводиться робота над розробкою методичних рекомендацій з питань організації сестринського процесу хірургічної направленості, розробляються нові алгоритми та інструкції, матеріали для контролю знань студентів  та нові тексти лекційного забезпечення з новітніми технологіями.