Яксманецька Рита Валентинівна

            Інноваційна освіта в сучасних умовах кредитно - модульної системи навчання орієнтована на майбутнє і пов’язана з підготовкою людини до використання методів прогнозування, моделювання, проектування в житті та професійній діяльності. У перекладі з грецької мови «інновація» означає «оновлення, новизна, зміна».

           Сутність педагогічних інновацій, що ґрунтуються на творчості викладача, розглядають як:

  • зміну в змісті, методах, формах, технологіях, засобах навчання;
  • соціально-суспільну, соціально-психологічну характеристику якості та значущості творчої діяльності;
  • результати науково-дослідної діяльності викладача стосовно планування, вирішення педагогічних завдань і проблем на основі взаємозв’язку педагогічної теорії та освітньої практики;
  • складову педагогічного знання.

           Основу і зміст інноваційних освітніх процесів становить інноваційна діяльність, сутність якої полягає в оновленні педагогічного процесу, внесенні новоутворень у традиційну систему, що передбачає вищий ступінь педагогічної творчості.

           Інновація в сучасній освіті необхідна для вирішення тих педагогічних проблем, які досі вирішувались по іншому; як результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень, різноманітних педагогічних проблем; як актуальні, значущі й системні новоутворення, які виникають на основі різноманітних ініціатив і нововведень, що стають перспективними для еволюції освіти і позитивно впливають на розвиток;  як продукти інноваційної освітньої діяльності, які характеризуються процесами створення, розповсюдження та використання нового засобу (новизни, нововведення) в галузі педагогіки та наукових досліджень.

          Серед прийомів отримання нової інформації із середовища, яка опрацьовується студентами на заняттях, виділяють роботу з підручниками, довідниками, каталогами, опорними конспектами, періодичними виданнями, комп’ютерними мережами. Важлива роль у поширенні і поглибленні знань студентів, у розвитку творчих здібностей належить спеціально організованій роботі в позааудиторний час.

          Позааудиторна робота, яка використовується в педагогічній діяльності, має свої принципи: добровільний характер участі в ній; розвиток ініціативи і самодіяльності студентів (слід враховувати бажання студентів, їх пропозиції, щоб кожен із них виконував цікаву для себе роботу); розвиток винахідливості, творчості (під час занять перед студентами ставимо завдання пошукового характеру, приділяємо особливу увагу творчому підходу до справи); зв’язок з начальною роботою (позааудиторна робота повинна бути логічним продовженням навчально-виховної роботи, яка здійснюється на заняттях); використання ігрових форм, цікавість, емоційність, що потребує широкого застосування пізнавальних ігор, занять з комп’ютером, проведення науково-дослідної роботи. До позааудиторних заходів, які впроваджуються з метою інновації навчання, належать: гурткова робота, науково-дослідна та пошукова робота, науково-практичні та студентські наукові конференції, олімпіади, конкурси на краще знання навчальної дисципліни, самостійна робота студентів.

          Студенти залучаються до роботи в гуртках з метою поглиблення набутих на заняттях знань, розвитку їх інтересів і творчих здібностей, набуття ними професійних знань та навичок. Члени гуртків виконують роботу щодо забезпечення навчального процесу, а саме: готують опорні конспекти-схеми, роздатковий матеріал з тем курсу, заслуховують та обговорюють реферати на актуальні теми.

          Ефективність науково-пошукової роботи багато в чому залежить  від способу організації мислення. Залежно від рівня розумової активності можна виділити такі інноваційні методи навчання: проблемний виклад, дослідний, частково-пошуковий, проблемна ситуація.

          Використання цих методів ґрунтується на послідовній і цілеспрямованій постановці перед студентами проблемних науково-пошукових завдань, розв’язуючи ці завдання під керівництвом викладача, вони активно засвоюють нові знання.

          Під час проведення позааудиторної науково-пошукової роботи широко застосовується пошуково-дослідницький підхід, який вимагає такого використання окремих методів у навчанні, при яких студенти шляхом індивідуального пошуку інформації, самостійних спостережень і дослідів роблять необхідні узагальнення і висновки. Таким чином вони набувають уміння мислити не тільки на підставі висловлювань викладача або тексту підручника, але унаслідок самостійно встановлених фактів.

          Світовий досвід показує, що ринок вимагає фахівців інтелектуально розвинених і духовно багатих, таких, що володіють високим рівнем знань, здатних самостійно приймати найважливіші рішення, передбачати можливі наслідки своїх дій, як для себе особисто, так і для суспільства. Саме це і є основою нашої професійної діяльності.

Самоосвіта сучасного викладача у міжкурсовий період