Шаповал Маргарита Миколаївна

          Зміна цінностей, яка відбулася в Україні, вимагає невідкладних перетворень в усіх сферах життя, і чи не найперше – в освіті. Навчально-виховний процес має спрямовуватись на становлення творчої особистості, здатної до діяльності у новій суспільно-політичній ситуації, до саморозвитку. Перед сучасним викладачем стоїть завдання державної ваги – сформувати покоління всебічно розвинених, свідомих громадян, гідних високої місії – будувати і жити в цивілізованій європейській державі.              Держава, яка прагне сконцентрувати всі ресурси для того, щоб вижити сьогодні й процвітати завтра, не повинна забувати про найцінніший свій потенціал – молодь. Без належного рівня правових знань і навичок правомірної поведінки неможлива участь молодої особи у суспільному та державному житті.

              Щоб досягти поставленої мети в процесі викладання основ права, я застосовую  такі  методи: здійснення особистісного зорієнтованого підходу; створення умов для розвитку навичок самостійного здобуття правових знань, формування вміння працювати з нормативно-правовими актами, застосовування набутих юридичних знань для аналізу різноманітних життєвих ситуацій, знаходження рішень, що відповідають вимогам чинного законодавства; впровадження в процесі роботи інноваційних технологій та нетрадиційних форм навчальної й виховної роботи; формування громадян-патріотів, які відзначаються високим рівнем правової культури та правосвідомості, широтою мислення, глибокими професійними знаннями. Одним з поширених видів занять з гуманітарних наук у вищих навчальних закладах є семінар. Семінар є засобом розвитку у студентів культури наукового мислення, а також призначений для поглибленого вивчення дисципліни, оволодіння методикою наукового пізнання. Глобальна мета семінару полягає в тому, щоб знання, які отримали студенти, наприклад, на лекції або в результаті самостійної роботи, розширилися, поглибилися, закріпилися, набули якісно нового змісту. Студенти на семінарах навчаються бути здатними до самостійних суджень, відтворення та поглиблення знань.                                  

            Семінарське заняття я проводжу  методом аналізу ситуацій. Розвиток уміння аналізувати ситуацію, працювати з правничою інформацією, викладати й відстоювати свої погляди допоможе студенту прийняти правильне рішення в практичній діяльності. Такі семінарські заняття сприяють поглибленню теоретичної  й практичної підготовки майбутніх фахівців. Студенти можуть виявити рівень своїх знань чи прогалини у знаннях і звернути увагу на ті знання, навички й уміння, які необхідно удосконалювати.        

            Під час розв’язання ситуаційних задач студент набуває навички застосовувати норми конституційного, трудового, цивільного, сімейного, адміністративного та кримінального права до певних фактичних обставин; він повинен опрацювати матеріали різних галузей права України, рекомендовані нормативно-правові акти, підручники та посібники, наукову юридичну літературу.  Розв’язання ситуаційних задач, виконання вправ і завдань сприяє вивченню, засвоєнню й закріпленню навчального матеріалу дисципліни. Під час вирішення кожної ситуаційної задачі необхідно усвідомити зміст правовідносин, що склалися між сторонами спору, які юридичні наслідки при цьому виникають, спірні питання, на які необхідно відповісти, а вже потім винести мотивований висновок за матеріалом задачі, розв'язати її.                                

           Знання студентів, виявлені на семінарах, повинні коментуватися та обов'язково оцінюватися. Оцінки заносяться до журналу і враховуються при виставленні підсумкової (чи модульної) оцінки з навчальної дисципліни.     

           Таким чином, семінарське заняття спрямоване на якісне засвоєння знань студентами, розвиток їх розумової діяльності, виявлення умінь та навичок критичного осмислення проблем, набуття досвіду самостійного опрацювання навчального матеріалу, пошукової роботи, набуття якостей, які стануть у нагоді в подальшому житті.