Міхнова Алла Петрівна

         З розвитком охорони здоров’я відбуваються зміни в медичній освіті, значно ширшими стають функції медичного персоналу. Але наявність тільки предметних знань не є запорукою їхньої успішної професійної діяльності. Іншомовна підготовка студентів навчальних закладів медичного профілю є надзвичайно важливою складовою професійної підготовки медичного працівника.

         Сучасна підготовка фахівця-медика повинна бути зорієнтована на оволодіння ним іноземною мовою, що передбачає коректне з точки зору норми та стилю ситуативне та контекстне адекватне користування мовленням як засобом усної та писемної комунікації в усіх сферах професійного спілкування. Розглянемо деякі особливості викладання англійської мови за професійним спрямуванням.

         Як на мою думку, провідними мотивами вивчення іноземної мови як не фахової дисципліни студентами навчального закладу медичного профілю є мотиви професійного досягнення, комунікативні та зовнішні мотиви. Формується характерна тенденція до посилення комунікативної спрямованості навчального процесу. Інтерактивні методи надають можливості вирішати комунікативно-пізнавальні задачі засобами іншомовного спілкування. Інтерактивна діяльність включає організацію діалогічного мовлення, що спрямована на взаєморозуміння, взаємодію, вирішення проблем, важливих для кожного учасника навчального процесу.

         У процесі спілкування студенти навчаються вирішувати складні задачі на основі аналізу обставин і відповідної інформації, висловлювати альтернативні думки, приймати виважені рішення, спілкуватися з різними людьми, брати участь у дискусіях. Використання технологій інтерактивного навчання дає можливість так організувати навчальний процес, що студентам неможливо не брати участі у процесі пізнання.

         Проблемні завдання на заняттях англійської мови за професійним спрямування вимагають роздумів, інтерпретації та актуалізації фахової інформації, власних доказів, критичного мислення. Урахування принципу наочності виступає стимулом до мовленнєвої діяльності. Наочність викликає у студентів позитивні емоції, допомагає у кращому сприйнятті, розумінні та запам’ятовуванні матеріалу, студент свідомо піддає сумніву ті чи інші положення, думки чи вислови. Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в учбовий процес активних нестандартних методів і форм роботи для кращого свідомого засвоєння матеріалу. У практиці виявили досить високу ефективність такі форми інтерактивного навчання, як: кооперативне навчання, колективно-групове навчання, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань.

         Найбільш відомі форми парної і групової роботи: внутрішні (зовнішні) кола, мозковий штурм, читання зигзагом, обмін думками, парні інтерв’ю та інші. Особливу увагу слід приділити діловій грі як типу практичного заняття, що моделює різні аспекти професійної діяльності студентів і надає умови комплексного використання відповідних знань предметів професійної діяльності. Щодо навчання фахової лексики студентів медичних закладiв, то, безсумнівно, це є необхідним складником у досягненні головної мети навчання студентів іноземної мови як засобу спілкування у професійній діяльності. Серед усієї різноманітності мовного матеріалу, що підлягає засвоєнню студентами медичного закладу, лексика посідає особливе місце, тому що нагромадження словникового запасу й вміння його використовувати є передумовою оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності. Тому в процесі викладання іноземної мови в навчальному закладі медичного профілю велика увага приділяється вивченню професійно-орієнтованої лексики.

          У читанні професійно орієнтованих текстів вагоме значення має опанування анатомічною, клінічною та фармацевтичною лексикою іноземної мови, володіння якою є важливим компонентом професійно спрямованої іншомовної комунікативної компетенції фахівця медичної галузі, а також збагачення майбутніх медичних працівників загальновживаною лексикою як основи для плідної інтерактивної мовленнєвої діяльності.

         Як було зазначено, вивчення іноземної мови за  професійним спрямуванням зараз набуває особливого значення для майбутніх медикiв,  і саме викладач повинен знайти такі форми і методи, щоб цей процес був цікавим і бажаним для студентів. Для досягнення цієї мети необхідно використовувати новітні інформаційні технології інтерактивного навчання, за допомогою яких студенти навчаться чітко формулювати і висловлювати свою позицію, спілкуватися, дискутувати, сприймати й оцінювати інформацію, тобто активно вживати терміни у всіх видах діяльності майбутнього медичного працівника.

Навчальний посібник з іноземної мови