Троц Віта Миколіївна

 

           На сучасному складному етапі розвитку нашої молодої держави гостро стала проблема якості освіти, підготовки високо кваліфікованих спеціалістів в різних галузях, а особливо якщо мова йде про медичних працівників, від яких залежить здоров’я та життя людей. Для того, щоб отримати якісну освіту, необхідно, в першу, чергу мати викладачів з високим рівнем педагогічної майстерності, бо саме від них залежить якого спеціаліста випускатиме навчальний заклад.

          Одна з основних проблем, яка стоїть сьогодні перед закладами освіти І-ІІ рівня акредитації – організація підвищення кваліфікації викладачів у міжкурсовий період.

          Виконання цього завдання безпосередньо пов’язане з діяльністю циклових  комісій, основаній на грамотній методичній роботі. Методична робота, яка проводиться нашою цикловою методичною комісією терапевтичних дисциплін, спрямована на удосконалення майстерності викладачів, підвищення їх кваліфікації, формування педагога, який би сприяв покращенню засвоєння знань студентом, всебічному розвитку молодої людини, яка здобуває освіту медсестри, фельдшера чи акушерки.

Для надання допомоги викладачам в оновленні педагогічних знань, підвищення професійної кваліфікації і методичної майстерності циклова комісія організовує протягом навчального року наступні заходи:

-         обговорення, розгляд календарно-тематичних планів, індивідуальних планів викладачів щодо підвищення  кваліфікації та заслуховування звітів про їх виконання;

-         обговорення доповідей з питань удосконалення методики навчання на засіданнях комісії;

-         розгляд та рецензування навчальних посібників, методичних розробок, рекомендацій;

-         вивчення та впровадження новітніх педагогічних технологій в навчальний процес;

-         регулярний огляд новинок навчально-методичної літератури, що допомагає у проведенні самоосвітньої діяльності спрямованої на розширення і поглиблення педагогічних знань;

-         підготовку до атестації викладачів ( атестаційних матеріалів);

-         проведення відкритих занять та обговорення  взаємовідвідування занять викладачами;

-          участь у підготовці та проведенні загальних по коледжу семінарів та конференцій, виставках навчально – методичної роботи.

          Велику увагу ми приділяємо вивченню та узагальненню передового педагогічного досвіду роботи викладачів своєї комісії. Серед викладачів терапевтичних дисциплін нашого коледжу є викладачі з категоріями: «вища», «старший викладач», «викладач-методист», то це дає  можливість викладачам – початківцям  підвищувати свій професійний рівень та краще оволодіти педагогічною майстерністю шляхом:

-         вивчення методичних розробок досвідчених викладачів, написаних на базі власного досвіду;

-         відвідування відкритих занять та їх аналіз;

-         вивчення матеріалів із досвіду роботи педагогів – новаторів.

          Отже, всі заходи, які активно проводяться цикловою комісією, мають позитивні результати, якими являються: підвищення професійних особистісних якостей викладачів, впровадження новітніх педагогічних технологій, підвищення рейтингу педагога в навчальному закладі. Паралельно зі сторони студентів відмічається збільшення зацікавленості базовими клінічними терапевтичними дисциплінами та підвищення якості знань.

 

Портфоліо Троц Віта Миколіївна

Протоколи виконання практичних навичок з дисципліни «Основи медсестринства»

Формування професійної компетентності у студентів медичного коледжу

Самостійна робота курси

Моя профессія медична сестра

Раціональне харчування