Циклова комісія догляду за хворими та основ медсестринства

Троц Віта Миколаївна

Голова циклової комісії догляду за хворими та основ медсестринства. Спеціаліст вищої категорії. Викладач - методист.

Викладач дисциплін «Основи медсестринства», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка»,  «Внутрішня медицина».

  

Склад комісії

- Козир Людмила Петрівна – молодший спеціаліст, викладач дисциплін «Основи медсестринства», «Догляд за хворими», «Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка»;

- Банзюк Тетяна Володимирівна - спеціаліст першої категорії, викладач дисциплін «Основи медсестринства», «Догляд за хворими», «Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка»;

- Прус Ірина Володимирівна – спеціаліст першої категорії,  викладач дисциплін «Основи медсестринства», «Догляд за хворими», «Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка»;

- Зеленська Лідія Володимирівна – спеціаліст першої категорії, магістр управління навчальним закладом, викладач дисциплін  «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка»,«Основи медсестринства»,«Історія медсестринства»;

- Крутько Сергій Миколайович спеціаліст ІІ категорії, викладач медсестринства у внутрішній медицині, викладач дисципліни «Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка»;

         Першочерговими завданнями, над якими працює комісія, є підготовка майбутніх висококваліфікованих медичних фахівців, формування в студентів професійного мислення при оволодінні дисциплінами циклу, максимальне наближення навчального процесу до умов майбутньої професії, втілення новітніх технологій викладання, що забезпечували б високу якість освіти та майстерності студентів.

        Основні напрямки роботи циклової комісії:

-       сприяння позитивному морально-психологічному та творчому мікроклімату в цикловій комісії;

-       підготовка, розгляд та ухвала плану роботи комісії, індивідуальних планів викладачів,  планів роботи кабінетів;

-       перегляд та перезатвердження робочих навчальних програм з дисциплін циклу;

-       підготовка, розгляд та ухвала  тестів, завдань до контрольних робіт, екзаменаційних матеріалів, критеріїв та норм їх оцінювання;

-       контроль виконання навчальних планів і робочих програм, ухвалених рішень комісії, годин педагогічного навантаження, стану викладання і якості знань студентів з дисциплін циклу;

-       організація поточного і перспективного планування методичної роботи   комісії та навчальної роботи викладачів;

-       розробка методичних вказівок і рекомендацій до роботи на заняттях, створення, розгляд й обговорення  методичних розробок;

-       організація роботи викладачів щодо комплексного методичного забезпечення дисциплін і підготовки та проведення відкритих занять;

-       координація роботи викладачів циклової комісії;

-       підвищення ефективності викладання шляхом широкого використання сучасних інформаційних та особистісно-орієнтованих педагогічних технологій навчання;

-       пошук шляхів і методів розвитку та становлення кожної особистості майбутнього фахівця, конкурентоспроможного в умовах сьогодення;

-       пошук та впровадження нових шляхів і технологій активізації самостійної пізнавальної, науково-дослідницької діяльності студентів.

-       аналіз роботи циклової комісії для обговорення на педагогічній раді.

        Циклова комісія догляду за хворими та основ медсестринства планує свою роботу на основі Положення про циклову комісію. Головним у підвищенні якості підготовки спеціалістів є виконання «Програми підвищення якості підготовки фахівців», яка  в своїх завданнях відтворює широку інтеграцію із загальномедичними та іншими професійно - орієнтовними дисциплінами з метою розробки єдиних вимог до навчального процесу, єдині критерії оцінювання рівня знань та вмінь студентів, компетентнісний підхід до організації навчального процесу.

       Циклова комісія догляду за хворими та основ медсестринства забезпечує процес оволодіння студентами теоретичними знаннями, професійними вміннями та практичними навиками, створює умови для творчо-пошукової діяльності студентів. Викладачі впроваджують у навчальний процес активні форми роботи: ділові ігри, педагогічні і психологічні ситуації.

       Важливим напрямком діяльності викладачів комісії є наполеглива праця щодо залучення студентів до науково-пошукової та самостійної роботи з метою більш ефективної їх підготовки до практичної роботи.  Унаслідок такої діяльності в майбутніх фахівців-медиків формується прагнення до підвищення рівня знань, готовність до саморозвитку й глибокого оволодіння знаннями та вміннями шляхом використання сучасних інформаційних технологій і різноманітних методів навчання, що є необхідним для постійного підвищення кваліфікації й реалізації себе в професійній діяльності.

       Викладачами циклової комісії відповідно до сучасних вимог розроблено навчально-методичні комплекси, мультимедійні презентації лекцій, методичні вказівки для викладачів і студентів, протоколи виконання практичних навичок, методичні вказівки для самостійної аудиторної роботи та позааудиторної підготовки студентів з дисциплін циклу.

       У кабінетах доклінічної практики з «Основ медсестринства» та «Догляду за хворими» студенти відпрацьовують практичні навички на муляжах. З цією метою в кабінеті укомплектовані спеціальні укладки для всіх навичок, передбачених програмою. Викладачі використовують різні способи заохочення студентів, що сприяє розвитку пізнавальної активності, формуванню знань, вмінь і самостійності в розв’язанні професійних завдань.  В електронній бібліотеці студенти мають змогу переглянути навчальні відеофільми, можуть працювати в мережі Інтернет. Регулярно проводиться поточний, підсумковий комп’ютерний тестовий контроль знань студентів. Навчальні кімнати оснащені стендами, таблицями, муляжами, укладками.

        Викладачі циклової комісії догляду за хворими та основ медсестринства продовжують активно працювати над покращенням професійної підготовки майбутніх фахівців та над удосконаленням викладання дисциплін циклу.

Викладачі комісії у травні місяці, щорічно, організовують проведення тижня дисциплін ЦМК, які присвячуються Всесвітньому дню медичної сестри. Так наприклад, у 2015 році було проведено навчально-виховний захід  на тему: «Особливості роботи середнього медичного персоналу у різних країнах світу», а  у 2016 році студентську конференцію за матеріалами пошукових робіт «Випускники Куп᾽янського медичного коледжу. Кращі імена». На усі заходи запрошуються  гості – випускники нашого коледжу попередніх років.

                                                           

      План роботи