Циклова комісія з акушерства і гінекології

Коцюра Людмила Вікторівна

Голова циклової комісії з акушерства і гінекології та педіатричних дисциплін. Спеціаліст вищої категорії. Старший викладач.

 

…Немає на світі дивнішого дива,

ніж народження дитини.

Немає на землі святішого діла,

ніж допомагати їй народитися.

Трактат «Алліма» ХІІ ст.

Євпраксія-Добродія

Склад комісії

Коцюра Людмила Вікторівна - спеціаліст вищої категорії, викладач акушерства, гінекології, невідкладних станів в акушерстві і гінекології;

Солонина Наталя Леонідівна – спеціаліст першої категорії, викладач гінекології, репродуктивного здоров'я, та планування сім'ї;

Луценко Наталія Миколаївна - кандидат медичних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач акушерства;

Афанасьєва Людмила Яківна - спеціаліст першої категорії, викладач медсестринсьва в акушерстві, медсестринства в гінекології;

Ситник Катнрина Георгіївна -  спеціаліст першої категорії, викладач репродуктивне здоров’я та планування сім’ї;

 

          Викладачі циклу працюють над такими методичними проблемами, як «Інтерактивні технології навчання при викладанні клінічних дисциплін», «Шляхи підвищення результативності навчального процесу», «Формування професійних компетенцій у практичній медицині». Головною метою викладачів нашого циклу є забезпечення якості вмінь та навичок майбутніх фахівців практичної медицини в гінекології.

          Перехід до нової моделі організації навчального процесу потребує від викладацького складу оволодіння сучасною системою психолого-педагогічних та методичних вмінь. Одним із пріоритетних напрямків викладання акушерства і гінекології є сприяння творчому потенціалу особистості, спрямованого на розвиток спостережень, пізнавальних інтересів, інтелекту студентів.

          Викладачі нашого циклу втілюють у свою роботу інноваційні педагогічні технології, елементи модульно-рейтингового навчання та елементи особистісно-орієнтованої педагогіки, а також заохочення студентів до активної самостійної позааудиторної роботи. Головним елементом навчального процесу  залишаються словесні методи навчання, такі як: лекція, бесіда, розповідь, інструктаж. На всіх заняттях широко застосовується наочність викладання (ілюстрація, спостереження, демонстрація), що сприяє кращому засвоєнню конкретної теми студентами. Застосування інноваційних технологій, активних та інтерактивних методів навчання вважаємо необхідним, доцільним та обґрунтованим. На заняттях із акушерства й гінекології всі викладачі циклу використовують інтерактивні форми й методи навчання: ділові ігри, робота з відеоматеріалами, творчі завдання.

           Проведення практичних занять також має свої особливості: вони проходять не тільки в кабінетах доклінічної практики, а й на базі  жіночої консультації, гінекологічних відділень, пологового будинку. Такі заняття містять інформацію, потрібну для успішного виконання різних навичок, завдань, вправ, складних реанімаційних заходів тощо. Матеріал занять містить пропозиції щодо використання спеціального медичного обладнання, манекенів, а також  ситуаційні завдання, які полегшують відпрацювання практичних навичок. Таким чином, студенти набувають потрібних умінь і впевненості у своїх силах. Слід зазначити, що в коледжі організована робота тренажерних кабінетів, які працюють за графіком як в аудиторний, так і в позааудиторний час. На допомогу студентам створено інструкції, методичні рекомендації, алгоритми виконання практичних навичок, відеоалгоритми; розроблена система проведення модульних заліків практичних навичок та тренажерного курсу.

           Підготовка й проведення теоретичних, практичних занять, самостійної позааудиторної роботи студентів передбачають використання традиційних та інноваційних джерел інформації. Серед традиційних  перевага надається спеціалізованій медичній літературі, періодичним виданням. Широко використовуються інноваційні джерела інформації, такі як: навчальне телебачення, публікації в Інтернеті, електронні бібліотеки, web-сайти університетів, коледжів, мультимедійна бібліотека (відеотека), навчальні відеофільми. Такі заняття мають не тільки теоретичну й практичну цінність, а й значно активізують самостійну діяльність студентів, сприяють розвитку їхніх особистісних якостей: творчих здібностей, умінню самостійно здобувати знання й розв’язувати проблеми, орієнтуватися у житті суспільства, критично ставитися до своїх вмінь та творчо прогнозувати результати діяльності.      Розроблено спеціальні навчальні посібники з акушерства і гінекології, які надають суттєву допомогу в оволодінні знаннями і уміннями студентам всіх спеціальностей (медичних сестер, фельдшерів, акушерок і медичних сестер-бакалаврів), впроваджено засоби педагогічного моніторингу.

           Важливим напрямом формування професійної спрямованості студентів викладачі циклу вважають застосування різних форм самостійної та науково-дослідної роботи. Саме вони допомагають студенту переконатися в правильності вибору професії, перейти від репродуктивного мислення до усвідомленого накопичення знань, їхнє осмислення та трансформація в клінічне мислення, без якого діяльність медичного працівника неможлива.

           Працюють предметні гуртки: «Здоров’я дівчинки, дівчини, жінки…», «Планування сім’ї».  Участь студентів у такій роботі, з одного боку, дає можливість покращити якість підготовки завдяки опануванню передовими досягненнями медичної науки та практики, з другого боку, – побачити практичні результати своєї діяльності, що є найкращим важелем у зростанні мотивів вибору професії та навчання. Неабиякий інтерес у студентів викликають пізнавальні ділові ігри, тижні хірургії, тижні акушерства, конференції, конкурси, вікторини, брейн-ринги.       

           Серед репродуктивних, реконструктивних та активно-пошукових видів самостійної роботи ми віддаємо перевагу опрацьовуванню конспектів лекцій та додаткової тематичної літератури, написанню рефератів, контрольних робіт, створенню словників-термінів, розв’язанню кросвордів та ситуаційних завдань, виступам з доповідями, підготовці звітів за визначеною тематикою з періодичних медичних видань, самостійному вивченню передового медичного досвіду, звітам спостережень за хворими в умовах клінік тощо. Це дозволяє студентам швидко адаптуватися до умов навколишнього суспільства,  вміти аналітично мислити, самостійно розширювати та поглиблювати свої знання, бути конкурентноспроможними на сучасному професійному ринку праці.

 

План роботи гуртка з акушерства та гінекології «Здоров’я дівчинки, дівчини, жінки…»