Циклова комісія соціально - економічної підготовки

 Чернета Тамара Іванівна

Голова циклової комісії соціально - економічної підготовки.
 

          Навчально-методична проблема, над якою  працює ЦМК соціально-економічних дисциплін у 2014-2015 н. р.: «Формування компетентністного підходу в умовах інформатизації навчання».

          Дисципліни соціально-економічного циклу – це комплекс навчальних дисциплін: філософія, основи правознавства, основи економічної теорії, політологія, соціологія, історія України, Всесвітня історія та інші. У своїй сукупності ці дисципліни покликані формувати в студентів гуманну ментальність, здатність розумно користуватися свободою, уміння жити в демократичному суспільстві, спілкуватися в різноманітному за поглядами середовищі.

         Викладачі циклової комісії орієнтують студентів на високу активність самостійної та навчально-пізнавальної діяльності. З метою вивчення педагогічного досвіду проводяться відкриті заняття. Циклова комісія  забезпечує процес оволодіння студентами науковими теоретичними знаннями, здійснює професійну підготовку педагогів, створює умови для творчо-пошукової діяльності студентів. Викладачі впроваджують у навчальний процес активні форми роботи: ділові та рольові ігри, лекції-конференції, інтерактивні методи: метод взаємного контролю, робота в мікрогрупах.

         Колектив циклової комісії – сплав досвіду, зрілості і молодечого ентузіазму.

         Викладачі циклової комісії - педагоги не лише за професією, але й за покликанням -  велику увагу приділяють  виховному процесу, пам’ятаючи, що їх завдання – не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, а й формувати свідомих громадян держави, патріотів України, які повинні мати власні погляди й переконання, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність і відстоювати та захищати свої ідеали й переконання.

        Склад комісії:

  • Поєдинцева Лариса Леонідівна - спеціаліст І категорії, викладач історії України;
  • Чернета Тамара Іванівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач основ філософських знань та соціології.
  • Компанієць Тетяна Леонідівна - спеціаліст І категорії, викладач всесвітньої історії, географії;
  • Шаповал Маргарита Миколаївна - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач історії України, основи правознавства;

         Мета:

-       Створення сприятливого середовища для адаптації студента до систематичного навчання та умов для самовираження і самореалізації.

-       Забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального розвитку студентів.

-       Створення умов для різнобічного розвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання.

         Завдання:

-       Забезпечення наступності між загальноосвітньою та професійною освітою.

-       Орієнтація на особистісно орієнтовану модель освіти.

-       Формування основних компетентностей особистості.

-       Розвиток особистості шляхом залучення до творчої діяльності.

-       Виконання вимог Державного стандарту вищої освіти, підготовки студентів до виконання професійних обов’язків.

         Пріоритети:

-       Створення комфортних умов для здійснення особистісно орієнтованого навчання і виховання.

-       Забезпечення індивідуального підходу до кожного студента.

-       Запровадження сучасних форм і методів навчання.

-       Формування компетентності особистості, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню.

         Основні напрямки роботи та задачі циклової комісії:

-       розвивати в студентів ґрунтовні, фундаментальні навички з соціально-економічних дисциплін;

-       формувати правові знання й співвідповідальність за долю нашої країни та  світу;

-       виховувати в майбутніх фахівців особисті риси громадянина  України та сприйняття ідей гуманізму та демократії;

-       готувати студентів до свідомої активної участі в суспільному житті української держави;

-       давати правовий аналіз попередніх суспільних відносин; використовувати отримані знання в своїй практичній діяльності, розв`язуючи різноманітні ситуації; правильно складати і оформляти документи юридичного характеру; складати конспекти й тези виступів з правових питань; аналізувати принципи й структуру організації та діяльності державних органів; самостійно поповнювати, систематизувати й застосовувати набуті знання;

-       забезпечувати  навчальний  процес у межах кредитно-модульної системи навчання, вдосконалювати  рейтингову  систему оцінювання знань студентів, професійну майстерність викладачів, проводити  обмін досвідом, вивчення та впровадження нових інформаційних технологій, розробляти навчально-методичні комплекси для розміщення матеріалів в електронній бібліотеці коледжу;

-       залучати студентську молодь до навчально-дослідної роботи у рамках науково-практичних конференцій та семінарів з тематики циклової комісії;

-       робота гуртка «Правознавець»;

-       робота викладачів циклової комісії із залученням студентів до вивчення історії Куп’янського медичного коледжу імені Марії Шкарлетової.

           Дослідницька робота

           Викладачі соціально-економічних  дисциплін поєднують навчальний процес з дослідницькою роботою, залучають студентів до активної наукової діяльності, сприяють участі в наукових конференціях та конкурсах.