Науково - методична діяльність

         В сучасних умовах розвитку освіти в Україні важливого значення набула система науково-методичної роботи, головною метою якої є надання реальної, дієвої допомоги у формуванні професійної майстерності, активізації науково-творчого потенціалу кожного викладача.

         Методична робота спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

         У коледжі функціонує методичний кабінет. Робота методичного кабінету ведеться відповідно до нової моделі системи управління закладами освіти, яка ґрунтується на удосконаленні професійної підготовки педагогічних працівників, які спроможні працювати зі зростаючими потоками науково – методичної інформації, вивчати і впроваджувати інноваційні освітні технології. 

         У методичному кабінеті зібрано кращі зразки навчальної документації, методичні розробки окремих занять, виховних годин, матеріали з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи кращих педагогів.

         Окремий розділ методичного кабінету складають кращі навчально-методичні комплекси, підготовлені викладачами коледжу як виставкові матеріали.

         Підібрано теоретичні матеріали для ознайомлення з методикою проведення різних видів занять, в тому числі відкритих; системою контролю знань; організацією самостійної роботи студентів; матеріали для організації атестації викладачів; питаннями культури і техніки педагогічного спілкування та інше.

         Основними напрямками роботи методичного кабінету є:

1.     Створення належних умов для роботи з педагогічними кадрами, забезпечення аналітичного підходу до цього процесу, максимальна реалізація викладачами головного – активної навчально-виховної функції.

2.     Координація і розвиток в оптимальному режимі всіх форм методичної роботи (масових, групових, індивідуальних), вдосконалення управління нею, особливо одержання зворотної інформації про її результативність.

3.     Ефективне впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду в практику навчально-виховного процесу.

4.     Систематизація та упорядкування інформаційного потоку із урядових рішень, рекомендацій органів освіти, професійних, галузевих, педагогічно-психологічних сфер знань.

5.     Розробка і удосконалення інноваційних технологій навчання в тому числі пакетів прикладних комп`ютерних програм, електронних портфоліо з навчальних дисциплін.

6.     Створення комплексу навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

7.     Вивчення та аналіз навчально-програмної документації, внесення необхідних змін та доповнень.

8.     Ознайомлення педагогічних працівників з новинками наукової, методичної, педагогічної літератури, наочними посібниками, технічними засобами навчання.

9.     Удосконалення матеріально-технічної бази методичного кабінету, поповнення кабінету навчально-методичними посібниками, методичними розробками та іншими методичними матеріалами.

10.    Надання допомоги педагогічним працівникам в розробці навчальних планів і плануючої документації.

11.    Участь у підготовці проведення атестації навчально-педагогічних працівників.

12.    Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим викладачам.

13.    Активізація видавничої діяльності викладачів.

         При методичному кабінеті створена Методична рада з числа завідувачів відділень, голів циклових комісій, ведучих викладачів - методистів.

   Методична рада Коледжу розглядає шляхи розв'язання актуальних проблем, координує роботу циклових комісій.

         Методична рада коледжу розглядає матеріали та готує пропозиції з таких питань:

1.     Визначення основних напрямків методичної роботи коледжу на навчальний рік.

2.     Впровадження методичних розробок у навчально-виховний процес та сприяння у видавничій роботі.

3.     Оцінка результатів методичної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників коледжу.

4.     Проведення науково-методичної експертизи підготовлених навчальних планів підготовки фахівців, навчальних та робочих програм дисциплін вимогам державних стандартів освіти.

5.     Сприяння впровадженню інноваційних технологій в навчально-виховний процес та сприяння у створенні і розвитку інформаційно-пошукових систем на методичні документи.

6.     Вивчення і поширення досвіду кращих викладачів та циклових комісій.

7.     Сприяння в організації та проведенні педагогічних семінарів з питань методики викладання дисциплін.

         У коледжі сформувалася система науково-методичної роботи з педагогами, до складу якої входять індивідуальні та колективні форми, що взаємодіють і доповнюють одна одну.

         До індивідуальних форм методичної роботи методистів належить індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам коледжу, яка включає: системне вивчення та аналіз роботи викладачів, класних керівників, та інших працівників; надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання і виховання студентів, в удосконаленні методики проведення навчальних занять і позааудиторних заходів; персональне проведення відкритих занять, індивідуальних і групових консультацій, надання допомоги викладачам у розробці навчально-програмної документації (на основі типової), методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів та інших методичних засобів навчання; виявлення, вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників; надання допомоги у самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на конференціях, семінарах, у проведенні майстер-класів, запровадженні у навчально-виховний процес результатів творчо-пошукових робіт, передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій.

         Перед атестацією проводяться творчі звіти педагогічних працівників. Звітуючи, викладач ділиться своїми знахідками, методичними доробками, знайомить інших викладачів з технологією власного досвіду.

         Колективними формами методичної роботи, її структурними компонентами є: педагогічна рада, методична рада, робота циклових комісій, методичного об’єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, теоретичні та практичні семінари, школа молодого викладача, педагогічні читання. Колективні форми науково-методичної роботи сприяють збагаченню професійних інтересів педагогів, удосконаленню їх знань, виробленню позицій із важливих педагогічних проблем сучасності, виявленню й узагальненню найкращого педагогічного досвіду.

         З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання в коледжі створено 8 циклових та методичне об’єднання класних керівників.

         До змісту роботи циклових комісій входять питання підвищення рівня навчально-виховної роботи і якості знань студентів; обговорення методик викладання, що використовуються різними викладачами; впровадження передового педагогічного досвіду і досягнень педагогічної науки; розробка шляхів впровадження інновацій; обговорення розділів і тем нових програм та підручників; організація виховної роботи; професійна допомога молодим викладачам; вироблення єдиної позиції викладання дисциплін та предметів.

         Одна із колективних форм методичної роботи – відкриті заняття. Їх мета – підвищення майстерності викладачів. Основні завдання відкритих занять: упровадження в практику викладачів передового педагогічного досвіду і результатів досліджень педагогічної науки, спрямованих на розв’язання завдань, що стоять перед навчальним закладом. У методичному кабінеті формується «банк» конспектів відкритих занять. Великі можливості для навчання відкривають мультимедійні засоби, інформаційні технології, які сприяють формуванню репродуктивних знань студентів, розвивають їх творчі здібності, продуктивне мислення, творчу уяву, спостережливість, пошуково-інформаційні вміння. Проведення нестандартних занять за допомогою мультимедійних засобів навчання вимагає більшого часу на підготовку як викладача, так і студента. Але в результаті проведення таких занять зростає якість знань.   Нетрадиційні методи навчання використовують викладачі коледжу на відкритих заняттях, показуючи при цьому кращі свої напрацювання і ділячись досвідом з колегами по роботі та навчаючи молодих, малодосвідчених спеціалістів.

         Окремим розділом методичної роботи є робота із молодими викладачами.

У зв’язку з поповненням педагогічного колективу новими викладачами, створено Школу молодого викладача, метою якої є надання своєчасної та необхідної поради й допомоги всім категоріям молодих педагогічних працівників у забезпеченні якісної освіти студентів, формування у них глибоких професійних знань, умінь і навичок, виховання нової генерації працівників.

         Для молодих викладачів проводяться відкриті заняття із наступним обговоренням. На підвищення рівня педагогічної діяльності направлені обов’язкові відвідування занять молодих викладачів адміністрацією, головами циклових комісій та взаємовідвідування.

     Педагогічний досвід викладачів