Козир Ганна Володимирівна

        Успіх у будь-якій діяльності залежить не тільки від здібностей або від способів досягнення мети, але й від розвитку мотиваційно-потребнісної сфери особистості студента. Він повинен не тільки досягати будь-яких результатів, але й хотіти це зробити. Центральною ланкою у формуванні особистості•є мотиваційна сфера людини, її потреби, бажання, прагнення, наміри. Потреби вимагають свого задоволення, а це створює необхідність в виникненні і в удосконаленні методів, спрямованих на пошук і знаходження засобів їх задоволення. Для задоволення потреб людина повинна орієнтуватися не тільки в оточуючій дійсності, але і в своїх відношеннях з нею. Безпосередній характер зв’язку мета -  мотив в процесі навчання визначає, що мета формуючої дії входить до мотиву, тобто формуюча дія включається в значиму діяльність. При цьому функція спонукання передається безпосередньо від мотиву до мети. Вчені також виділяють три стадії динаміки мотиваційного процесу. Формування мотиву проходить вже на першому етапі.  Друга стадія - це досягнення об'єкта потреби. Третя стадія - задоволення потреби.

        Фахівці вважають, що причини спаду інтересу до фізичного виховання пов'язані з тим, що останнім часом втрачено освітньо-виховну спрямованість уроків фізичної культури. Їх підпорядковано тільки тренувальній меті. Уроки фізичної культури є основною формою фізичного виховання студентів.

        Спрямованість навчальної і позалекційної роботи з фізичної культури на масове охоплення студентів систематичними заняттями фізичною культурою і спортом великою мірою сприяє зміцненню здоров'я студентів, підвищенню рівня їх фізичної і розумової працездатності. Лише за умови масового залучення студентів до повсякденного виконання ранкової зарядки відпаде необхідність у гімнастиці перед заняттями.

        У позаурочний час проводяться масові фізкультурно- оздоровчі і спортивні заходи. Ними передбачаються:

        а) більш глибоке засвоєння студентами програмного матеріалу, що вивчається на уроках фізкультури;

        б) виконання відстаючими студентами нормативних вимог програми з фізкультури;

        в) організація систематичних занять з різних видів спорту за інтересами студентів;

        г) проведення масових спортивних змагань з різних видів спорту, туризму.

       Головна мета фізкультурно-спортивної роботи полягає в тому, щоб залучити кожного студента до самостійного, щоденного виконання фізичних вправ на свіжому повітрі.

       Здоров'я людини також великою мірою залежить від обсягу її знань і практичних умінь у використанні оздоровчих сил природи (в тому числі й холоду) для зміцнення здоров'я й профілактики захворювань. Свідоме застосування загартовуючих процедур потребує від молоді певного рівня фізичної культури. Вона формується в студентів протягом усіх років навчання шляхом роз'яснюванням, переконанням, організації їх практичної діяльності. Формування у студентів звички займатися фізкультурою включає:

       - виховання в студентів інтересу до занять фізичними вправами;

       - озброєння їх знаннями по фізичній культурі, фізіології і гігієни людини і вироблення на їх основі переконань в необхідності систематично займатись фізкультурою;

       - практичне навчання студентів кожен день, самостійно займатись фізичними вправами.

       Принцип оздоровчої спрямованості фізичної культури полягає в організації фізичного виховання, і зокрема занять фізичними вправами, таким чином, щоб вони сприяли профілактиці захворювань студентів, зміцненню їх здоров'я. В ході фізичного виховання ми забезпечуємо поєднання роз'яснювальної, виховної роботи і різних форм практичних занять фізичними вправами, при якому фізична культура стає усвідомленим обов'язковим компонентом режиму для студента. Самоконтроль – це регулярні самостійні спостереження, що контролюють стан здоров’я, фізичний розвиток. Самоконтроль істотно доповнює відомості, отримані при лікарському обстеженні й педагогічному контролі. Він має не тільки виховне значення, але й привчає більш свідомо ставитися до занять, дотримуватись правил особистої гігієни, розумного розпорядку дня, режиму навчання, праці, побуту й відпочинку.| Самоконтроль необхідний всім студентам і викладачам і особливо особам, що мають відхилення в стані здоров’я. Спортивні результати показують правильно чи неправильно  застосовуються засоби й методи тренувальних занять.

    Педагогічний досвід

Публікації: