Зеленська Лідія Володимирівна

           Реалізація завдань вищої освіти в Україні, визначених Законом України «Про вищу освіту» та «Національною доктриною розвитку освіти» щодо постійного підвищення якості освіти, оновлення її змісту та демократизації навчально-виховного процесу, неможлива без належної організації роботи відділень навчального закладу.

          Весь час зростають вимоги до якості освітніх послуг, системи підготовки висококваліфікованих працівників та системи освіти в цілому. Одним з важливих завдань сучасного вищого навчального закладу є підготовка професіонала, мобільного на ринку праці, здатного до адаптації та якнайповнішої реалізації власного творчого потенціалу.

          Досягнення цієї мети можливе лише за умов ефективної організації навчально-виховного процесу в навчальному закладі. Оскільки основною діяльністю студента є навчання, то лише за допомогою використання раціональних методів навчання та виховання відбувається засвоєння ними навчального матеріалу, а також формування світогляду, розвиток здібностей та якостей майбутніх фахівців.

          На сучасному етапі професійної медичної освіти збільшується об’єм і складність програм, прискорюються темпи навчання, змінюються освітні технології. Тому важливо застосовувати такі форми і методи, які б забезпечили високу пізнавальну активність студентів і дали можливість підвищити їх рівень знань та вмінь. У своїй педагогічній діяльності з метою формування пізнавальних інтересів студентів викладачі, які проводять підготовку медичних сестер, використовують сучасні технології, традиційні  та активні методи навчання, які допомагають підготувати конкурентоспроможного медичного фахівця.

          Циклові комісії коледжу планують свою роботу на основі Положення про циклову комісію. Головним у підвищенні якості підготовки спеціалістів є виконання «Програми підвищення якості підготовки фахівців».

          Програма в своїх завданнях відтворює широку інтеграцію із загальномедичними та клінічними дисциплінами з метою розробки єдиних вимог до навчального процесу, єдині критерії оцінювання рівня знань та вмінь студентів, компетентнісний підхід до організації навчального процесу.

         Основні напрямки роботи циклових комісій:

         -       сприяння створенню позитивного морально-психологічного та творчого мікроклімату в циклових комісіях;

         -       розгляд, ухвала та підготовка до затвердження планів роботи комісій, індивідуальних планів викладачів, планів роботи кабінетів;

         -       перегляд та перезатвердження робочих навчальних програм з дисциплін циклів;

         -       розгляд, ухвала та підготовка до затвердження тестів чи завдань до контрольних робіт, критеріїв та норм їх оцінювання;

         -       розгляд, ухвала та підготовка до затвердження екзаменаційних матеріалів;

         -       контроль виконання навчальних планів і робочих програм;

         -       контроль виконання ухвалених рішень циклових комісій;

         -       контроль виконання годин педагогічного навантаження;

         -       контроль стану викладання і якості знань студентів з дисциплін циклів;

         -       організація поточного і перспективного планування методичної роботи комісій;

         -       організація навчальної роботи викладачів;

         -       розробка методичних вказівок і рекомендацій до роботи на заняттях;

         -       розгляд, обговорення методичних розробок, що створені викладачами та підготовлені до друку;

         -       організація роботи викладачів щодо комплексного методичного забезпечення дисциплін;

         -       організація роботи по підготовці та проведенню відкритих занять;

         -       координація роботи викладачів циклових комісій;

         -       підвищення ефективності викладання шляхом широкого використання сучасних інформаційних та особистісно-орієнтованих педагогічних технологій навчання;

         -       пошук шляхів і методів розвитку та становлення кожної особистості майбутнього фахівця, конкурентоспроможного в умовах сьогодення;

         -       пошук та впровадження нових шляхів і технологій активізації самостійної пізнавальної, науково-дослідницької діяльності студентів;

         -       аналіз роботи циклових комісій для обговорення на педагогічній раді.

         Характеристика роботи

         Питання підготовки медичних сестер та бакалаврів під час навчання є дуже актуальним. Це пов’язано з особливим попитом на представників медичної професії та тією особливою роллю, яку відіграє у суспільстві медичний працівник – особа, що завжди піклується про збереження здоров’я людини.

         Циклові комісії викладачів коледжу забезпечують процес оволодіння студентами теоретичними знаннями, професійними вміннями та практичними навиками, створюють умови для творчо-пошукової діяльності студентів. Викладачами впроваджуються у навчальний процес активні форми роботи: ділові ігри, педагогічні і психологічні ситуації, лекції-конференції, модульні технології з елементами рейтингу, інтерактивні методи: метод взаємного контролю, робота в мікрогрупах.

         Вся навчально-виховна робота медсестринського відділення проводиться у співпраці з цикловими комісіями для забезпечення міжпредметних зв’язків, а також підтримуються постійні зв’язки з викладачами загальноосвітніх та клінічних дисциплін.

         Важливим напрямком діяльності завідуючих відділеннями та викладачів циклових комісій є наполеглива робота щодо залучення студентів до науково-пошукової та самостійної роботи з метою більш ефективної їх підготовки до роботи в практичній медицині.

         Викладачами циклових комісій відповідно до сучасних вимог розроблено навчально-методичні комплекси, мультимедійні презентації лекцій, методичні вказівки для викладачів, методичні вказівки для студентів, алгоритми виконання практичних навичок, методичні вказівки для самостійної аудиторної роботи та позааудиторної підготовки студентів з дисциплін циклу.