Ратушна Світлана В'ячеславівна

         Досвід розвинених країн світу свідчить, що інтегральна ефективність інформаційного супроводу сучасної освіти залежить від упровадження новітніх інформаційних технологій.  Вони мають три складника: технічні пристрої, програмне і навчальне забезпечення. Два перші – це комп’ютер, принтер, модем, сканер, теле- і  відеоапаратура, пристрої для перетворення інформації з однієї форми в іншу тощо. Третім (і найголовнішим) складником інформаційних технологій є навчальне забезпечення.

         Значення нових інформаційних технологій велике. Вони значно розширюють доступ до інформації, роблять його швидшим, дають можливість нагромаджувати та компактно зберігати великий обсяг інформації. Частина таких технологій, як зазначає О.Блага, може підтримати навчальний процес (лекційні та практичні заняття): інші технології здатні ефективно підтримувати розробку нових підручників, навчальних посібників, уможливлюють дистанційний доступ до освітніх ресурсів, допомагають формувати інформаційно-довідкову базу даних, удосконалювати адміністративний документообіг. Інформаційні технології допомагають також ефективно організувати науково-дослідницьку діяльність. Особливої значущості інформаційні технології набувають під час самостійної роботи студентів.

         Унікальним внеском ІКТ у навчально-виховний процес є негайний зворотній зв’язок між користувачем і засобами нових інформаційних технологій; комп’ютерна візуалізація навчальної інформації про об’єкти або закономірності процесів та явищ – і реальних, і «віртуальних»; архівне збереження доволі великих обсягів інформації з можливістю її передавання, а також легкого доступу користувача до центрального банку даних; автоматизація процесів обчислювальної, інформаційно-пошукової діяльності, обробки результатів навчального досліду; автоматизація процесів інформаційно-методичного забезпечення, організаційного управління навчальною діяльністю і контролю результатів засвоєння.

         Упровадження комп’ютера у навчальний процес не лише звільняє викладача від рутинної роботи в організації навчального процесу, воно дає можливість створити багатий довідковий та ілюстративний матеріал, представлений у найрізноманітніших варіантах: текст, графіка, анімація, звукові та відео елементи. Інтерактивні комп’ютерні програми активізують усі види діяльності людини: розумову, мовну, фізичну, що прискорює процес засвоєння матеріалу. Інтерактивні тестові системи дедалі успішніше аналізують якість знань.

         Серед різноманіття нових інформаційних технологій, що стрімко розвиваються та поширюються у сучасному освітньому середовищі, провідна роль належить групі інформаційних технологій, що базуються  на використанні сучасних телекомунікаційних мереж, передусім Інтернету. Особливу увагу на думку В.Морозова привертають можливості Інтернет-технологій щодо поширення різноманітних інформаційних ресурсів.

         Серед сучасних інформаційних технологій перше місце посідають інтерактивні технології. Як зазначає Е.Склейнов, саме вони  забезпечують безпосередню взаємодію студентів у процесі освітньої діяльності, а також можливість здобуття зворотного зв’язку під час групових форм роботи. Найчастіше інтерактивні інформаційні технології передбачають використання інтерактивної дошки як особливого засобу інформатизації, що відкриває перед викладачами та студентами нові можливості організації зворотного зв’язку. Наприклад, технології навчання з використанням інтерактивних дошок дають студентам можливість не лише бачити реалістичні двомірні і тримірні об’єкти навчальної дисципліни, спостерігати їхню зміну, а й керувати їхніми властивостями, безпосередньо торкаючись руками дошки. Технології інтерактивних дошок забезпечують реалізацію на практиці розвивального навчання.

         Застосування інформаційно-комунікативних технологій у  навчальному процесі передбачає використання  мультимедійних технологій. За словами О.Благої, мультимедіа є винятково корисною і плідною освітньою технологією завдяки властивим їй якостями інтерактивності, гнучкості та інтеграції різних видів наочної, мнемонічної навчальної інформації, а також завдяки можливості враховувати індивідуальні особливості студентів та суттєво сприяти підвищенню їхньої мотивації і якості навчання.

         Технології мультимедіа не лише перетворили комп’ютер на повноцінного співбесідника, а й дали студентам змогу не виходячи з аудиторії стати свідками історичних подій минулого і сьогодення.

         Отже, системне застосування ІКТ на заняттях сприяє підвищенню рівня використання наочності на занятті, поліпшенню продуктивності заняття, логічності подання навчального матеріалу у вигляді презентацій, сприйманню комп’ютера як універсального інструмента для роботи в будь-якій галузі людської діяльності.

Модель підготовки молодших спеціалістів та система формування процес компетенцій