Луценко Наталія Миколаївна

          Кооперативні методи навчальної діяльності передбачають форму організації навчання в малих групах студентів, об'єднаних спільною навчальною метою. Така модель легко й ефективно поєднується з традиційними формами та методами навчання і може застосовуватися у роботі предметних гуртків з клінічних дисциплін. Основними елементами кооперативного навчання є особиста відповідальність, професійні навички, позитивна взаємозалежність, групова обробка результатів, розвиток клінічного мислення. За такої організації навчання викладач керує роботою кожного студента опосередковано, через завдання, якими він спрямовує діяльність групи, що є важливим у роботі предметних гуртків з клінічних дисциплін.

          Важливими особливостями застосування кооперативного навчання у роботі предметних гуртків є організація спільної діяльності, можливість встановлення рівноправних партнерських стосунків між викладачем та студентом, можливість практичної реалізації особистісно-орієнтованого навчання. Педагогічний досвід переконливо доводить, що групова діяльність студентів має низку переваг. Працюючи в групі, студенти швидше і легше досягають навчально-виховних цілей засідання гуртка.

         Для застосування методу кооперативних груп у роботі предметних гуртків має бути відповідне методичне забезпечення: інструкції  для студентів щодо організації групової роботи, структурно-логічні схеми теми засідання гуртка, завдання для кожної кооперативної групи, тести для вихідного рівня знань, ситуаційні задачі,  мультимедійні презентації спільних  проектів; фото-, відеоматеріали тощо. Завдання і методичний сценарій розробляє викладач клінічної дисципліни згідно плану засідань гуртка, слід точно визначати пізнавальні та навчальні цілі, об’єднати студентів у групи, враховуючи здібності кожного студента.

         Важливим є те, що даний метод допомагає  формуванню навичок публічних  виступів, спонукає студентів до творчої роботи та формує особисту позицію щодо сприйняття матеріалу, сприяє розвитку клінічного мислення. Серед переваг застосування методу кооперативних груп у роботі предметних гуртків з клінічних дисциплін слід виділити такі, як вдосконалення навичок спілкування, підвищення результатів навчання, підвищення самооцінки, високий ступінь мотивації, позитивне сприйняття змісту предмета, здатність розглядати ситуації з різних боків, конструктивність поведінки в процесі вирішення конфліктів, покращення міжособистісних стосунків між студентами, між викладачами і студентами, задоволеність студентів навчальним закладом.

         Використання методу кооперативних груп у роботі предметних гуртків створює можливість обговорення кожної проблеми, доведення, аргументування власного погляду. Це сприяє не лише глибшому розумінню навчального матеріалу, а й розвитку мислення та мовлення. Студенти-гуртківці об’єднуються в декілька груп і діють за інструкцією. Кожен студент працює над своїм завданням, своєю частиною матеріалу до повного розуміння питання, яке вивчається, та завершення роботи над ним. Потім студенти групи обмінюються даними, складають спільний проект і відбувається презентація групами колективної діяльності, а викладач в цей час корегує роботу студентів, забезпечує питання внутрішньо-групового керування. Група експертів корегує та доповнює спільний проект. При підведенні підсумків оцінюється робота кожного студента та групи в цілому, узагальнюється інформація, враховується та оцінюється внесок кожного студента. Наприклад, група анатомів – виявляє особливості анатомії та фізіології у різних вікових групах, група патофізіологів – визначає проблему сучасного розуміння етіології та патогенезу даної патології; діагности – узагальнюють  досвід сучасних методик діагностики патології; група клініцистів – висвітлює особливості клінічного перебігу основних видів патології; лікувальна група – аналізує сучасні напрямки консервативного чи хірургічного лікування даної патології; профілактична – з’ясовує  основні напрямки профілактики даної патології та реабілітації хворих на підставі останніх досліджень. Слід зазначити, що робота кожного студента є дуже важливою та суттєвою для роботи інших, оскільки без неї завдання не буде виконане, так як частина важливої інформації буде втрачена. Студенти оцінюються позитивно, якщо в кожній кооперативній групі продемонстрована позитивна взаємозалежність, особиста взаємодія, індивідуальна та групова підзвітність, групами була обґрунтована проблема, проаналізована сучасна література, презентація оформлена відповідно до вимог, доповідь студентів була аргументована. Члени груп обговорюють, наскільки ефективною була робота кожного студента, чи досягнуті поставлені цілі.

          Таким чином, метод кооперативних груп в роботі предметних гуртків з клінічних дисциплін  потребує від  студентів теоретичних знань з предмету, допомагає  досягти навчально-виховних цілей засідання гуртка, викликає інтерес студентів до теми, сприяє формуванню навичок синтезу та аналізу знань,  професійних вмінь, розвитку клінічного мислення, сприяє розвитку навичок міжособистісного спілкування та спілкування в колективі задля досягнення спільної мети.